Aktuální přehled uzávěrek grantových a výběrových řízení a programů

Aktuální přehled uzávěrek grantových a výběrových řízení a programů, ve kterých mají neziskové organizace možnost žádat o poskytnutí finančních prostředků na své projekty.

 

 

MEDIA Desk CZ, Česká filmová komora o.p.s.

MÉDIA 2007 - Podpora audiovizuálních festivalů

Uzávěrka: 30.4.2012

Podpora audiovizuálních festivalů zaměřených na evropský film.
Program festivalu musí obsahovat minimálně 70 % evropských filmů z alespoň deseti zemí účastnících se programu MEDIA.

Finanční podpora je určena na

 • náklady na prezentaci evropských filmů (přeprava kopií, titulkování a překlad, poplatky za promítání)
 • hosté doprovázející evropský film (cestovní výlohy, ubytování)
 • oficiální katalog a brožura (přípravy, překlady, tisk)

Více informací ZDE

 

 

Nadace BONA

Granty Nadace Bona

Uzávěrka: 30.4.2012

Grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního fondu (dále jen NIF) v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla zřízena tj. k podpoře humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti.

Více informací ZDE

 

 

Nadace Český hudební fond

NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND vypisuje grantové řízení k získání příspěvku NČHF

Uzávěrka: 30.4.2012

K podpoře:

• ucelených projektů přispívajících k propagaci a šíření české soudobé hudby
• projektů, které jsou výrazným přínosem pro českou hudební kulturu
• projektů systematické hudebně nakladatelské činnosti a muzikologického bádání
• projektů umožňujících účast vynikajících studentů - občanů ČR na kvalitních zahraničních hudebně vzdělávacích programech

Více informací ZDE

 

 

ČSOB Nadační program vzdělání vyhlašuje granty pro rok 2012

Uzávěrka: 13.4.2012

ČSOB vyhlašuje III. ročník grantového řízení ČSOB Nadačního programu vzdělání. Hledáme filantropické projekty, jejichž cílem je zvýšení finanční gramotnosti u české veřejnosti. Celkem rozdělíme 1 milion korun.

Jeden projekt může být podpořen maximální částkou 350 tisíc korun. Projekt musí být realizován na území České republiky a doba realizace může být nejdéle jeden rok.

Více informací ZDE

 

 

Nadace Vodafone

Dobrá aplikace

Uzávěrka: 14.5.2012

Máte nápad na aplikaci pro chytrý telefon, která by pomáhala? Chcete zlepšit svoje okolí, pomoci lidem s hendikepem nebo jinak měnit svět k lepšímu?

Aplikace by se měla věnovat jednomu z následujících témat:

 • Komunitní rozvoj
 • Rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru
 • Technologie ve prospěch znevýhodněných skupin
 • Životní prostředí
 • Lidská práva

Více informací ZDE

 

 

International Visegrad Fund

Standardní granty

Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. března a 15. září

Finanční zdroje fondu jsou používány na podporu činností v oblastech:

   1. kulturní spolupráce (např. festivaly)
   2. vědecká výměna a výzkum (např. konference, výzkum, publikace)
   3. školství (např. semináře, letní školy)
   4. výměny mladých (např. sport, výchovné aktivity pro děti a mládež)
   5. přeshraniční spolupráce (projekty na hranici dvou států V4, max. 50km od hranic)
   6. podpora turismu (např. průvodci, prezentace, veletrhy)

 Více informací naleznete zde

 

 

Aktivní využití volného času, výchova a vzdělávání 

Garris, a.s.

Uzávěrka: průběžný grant

Podpora projektů, které se vztahují k následujícím oblastem:

 • aktivní využití volného času
 • výchova a vzdělávání

O finanční příspěvek mohou žádat právnické osoby, jejichž předmět činnosti odpovídá sociální, charitativní či humanitární činnosti:

 • občanská sdružení zřízená a registrované podle zákona  č 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších  právních předpisů
 • obecně prospěšné společnosti zřízené a registrované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších  právních předpisů
 • církevní právnické osoby
 • příspěvkové organizace

Další informace zde

 

 

Nadace Dětský mozek

Projekt Autismus

Uzávěrka: průběžný grant

Cílem projektu Autismus je zkvalitnění péče o děti s autismem v České republice. Projekt Autismus primárně podporuje programy a zařízení, která poskytují lidem s autismem a pervazivními vývojovými poruchami a jejich rodinám systematickou a komplexní profesionální pomoc. Finanční podporu získávají zařízení školského i neškolského typu, která poskytují či mají v plánu poskytovat lidem s autismem vzdělání a péči odpovídající evropskému standardu.

Cílem projektu Autismus je zkvalitnění péče o děti s autismem v České republice. Projekt Autismus primárně podporuje programy a zařízení, která poskytují lidem s autismem a pervazivními vývojovými poruchami a jejich rodinám systematickou a komplexní profesionální pomoc.

Finanční podporu získávají zařízení školského i neškolského typu, která poskytují či mají v plánu poskytovat lidem s autismem vzdělání a péči odpovídající evropskému standardu.

Více informací naleznete zde

 

 

Projekt Domácí a respitní péče

Uzávěrka: průběžný grant

Filosofie tzv. respitní péče je založena na zkušenosti, že i ten, kdo celodenně pečuje o bezmocnou osobu, má nárok na odpočinek. Mnoholetá nebo i celoživotní péče o osobu s postižením vede časem k naprostému fyzickému a psychickému vyčerpání „pečovatele". Proto jsou v rámci tohoto projektu poskytovány příspěvky na respitní péči, což umožní pečující osobě uhradit několikahodinové, celodenní nebo i týdenní ohlídání člena rodiny s postižením. Během této doby si může „pečovatel" zařídit nutné záležitosti mimo domov ale získá tak i volný čas na odpočinek, vzdělání a další aktivity, které patří k plnohodnotnému životu.

Více informací naleznete zde

 

 

Projekt Naděje

Uzávěrka: průběžný grant

Cílem projektu Naděje je tzv. deinstitucionalizace, tj. zajištění takových podmínek v rodině, aby se mohly děti s postižením vrátit zpět z ústavů do vlastní rodiny, nebo aby vůbec nemusely od rodiny odejít.

Více informací naleznete zde

 

 

Open Society Institute

Program romské kultury

Uzávěrka: průběžný grant

Arts and Culture Network Program (ACNP; Síťový program podpory umění a kultury) nabízí podporu pro jednotlivce a organizace na takové projekty, které se snaží výraznými formami umění a kultury přispět ke vzniku a udržování otevřených společností. Podporu lze přisuzovat třem programovým oblastem:

1. Rozvoj spolupráce:

 • Zvyšování odborné kvalifikace
 • Ve spolupráci vytvořené umělecké dílo

2. Rozšíření kulturních horizontů veřejnosti:

 • Rozšíření kapacit
 • Veřejné kulturní akce

3. Program romské kultury:

 • Zvyšování odborné kvalifikace
 • Individuálně nebo ve spolupráci vytvořený umělecké dílo
 • Rozšíření kapacit
 • Veřejné kulturní akce

Více informací naleznete zde

 

 

Nadační fond Veolia

Sociální projekty

Uzávěrka: průběžný grant

Sociální projekty jsou v současnosti hlavním tématem nadačního fondu. Finanční podporu fond směřuje přímo ke konkrétním jednotlivcům (projekt Krok do života) nebo skupinám (Pétanquová hřiště).

Vedle projektů vlastních podporuje nadační fond i projekty jiných organizací, které nepravidelně nadační fond oslovují. Podle kvality jejich záměru (projektu), souvislosti se zaměřením nadačního fondu a finančních možností schvaluje správní rada určitou míru podpory vždy aktuálně projekt vedle projektu.

Více informací zde

 

 

Nadační fond Veolia

Enviromentální projekty

Uzávěrka: průběžný grant

Ekologie zaujímá mezi nadačními projekty od počátku fungování fondu důležité místo. I v této oblasti nadační fond vyvíjí vlastní aktivity či podporuje projekty jiných organizací. Environmentální projekty cíleně sledují zlepšování kvality životního prostředí a podporují ohleduplné chování k přírodě, jednotlivým živočichům i rostlinám.

Více informací zde

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje

Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko

Uzávěrka: průběžný grant

Operační program Přeshraniční spolupráce - Svobodný stát Bavorsko vzniká na základě společných aktivit české a německé strany za účelem vytvoření vzájemně akceptovatelného a společně využitelného dokumentu, který poskytne vhodný prostor pro realizaci česko-německé spolupráce v příhraničních oblastech v období 2007 - 2013.

Více informací naleznete zde

 

 

Nadační fond pro podporu církevního školství

Nadační příspěvky

Uzávěrka: průběžný grant

Nadační příspěvky lze poskytovat pouze na:

 • Pořízení učebních pomůcek pro žáky, studenty a pedagogy
 • Technické vybavení učeben a kanceláří
 • Finanční podporu vzdělávání žáků, studentů, pedagogů a ekonomů škol (například stáže, školení, zahraniční studijní pobyty apod.)
 • Finanční, věcné a popřípadě i jiné odměny za vynikající studijní výsledky

Nadační příspěvky jsou účelově vázány. Nemohou být poskytnuty ani použity na úhradu mezd a provozních nákladů škol. Jestliže ten, kdo obdrží nadační příspěvek, jej užije k jinému než určenému účelu, bude povinen jej vrátit.

Více informací naleznete zde

 

 

Nadační fond Dalkia Morava

Nadační fond Dalkia Česká republika

Uzávěrka: průběžný grant

Fond podporuje fyzické i právnické osoby, které realizací svých projektů a díky fondem poskytnuté finanční pomoci vytvoří nová trvalá pracovní místa.

Fond podporuje projekty, které vytvoří nová pracovní místa v oblasti služeb či výroby s veřejně prospěšným charakterem (služby v domácnosti, služby obyvatelstvu, sociální služby, organizace volného času dětí i dospělých, péče o životní prostředí, tradiční i netradiční řemesla ...).

Více informací naleznete zde

 

 

Siemens, s. r. o.

Siemens - Fond pomoci

Uzávěrka: průběžný grant

Podpora charitativní činnosti neziskových organizací na území ČR. Finanční dar od společnosti Siemens bude poskytnut pouze na nákup hmotného materiálu, který musí být zakoupen do 6-ti měsíců od udělení finančního daru. Žadatel musí být výhradně právnická osoba registrovaná v České republice (obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, nadace, nadační fond nebo církevní právnická osoba) a působící na území České republiky.

Více informací naleznete zde

 

 

Nadace Divoké husy

Benefice s Divokými husami

Uzávěrka: průběžný grant

Podporuje neziskové organizace v České republice, které působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti (tj. ty, které se starají o děti a dospělé s různým typem postižení, hospice, azylové domy, rehabilitační zařízení).

Podporuje uspořádáním benefiční akce a zdvojením výnosů z ní. Nadační příspěvek musí být použit ke konkrétnímu účelu. Nelze jej použít na běžné provozní náklady.

Více informací naleznete zde

 

 

Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY

Počítače proti bariérám

Uzávěrka: průběžný grant

Projekt pomáhá osobám se zdravotním postižením a osobám jinak vyloučeným ze společnosti získat počítačové vybavení, naučit se s počítačem pracovat nebo se dále zdokonalovat v oblasti informačních technologií a mít tak možnost překonat bariéry, znovu najít pracovní uplatnění nebo plně využívat množství výhod, které nové technologie poskytují. Projekt nabízí široké možnosti spolupráce také firmám a organizacím z komerčního a neziskového sektoru.

Více informací naleznete zde

 

Zpracovala Markéta Šretrová, duben 2012
Zdroj: webové stránky jednotlivých nadací, institucí, krajů a ministerstev

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1