Drogy a jiné závislosti - adresář organizací

Oddělení v rámci nemocničních zařízení

 

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

Adresa

Telefon

Email

Všeobecná fakultní nemocnice

Oddělení léčby závislostí

 • Lůžkové odd. - ženy
 • Lůžkové odd. - muži
 • Detoxifikační odd.
 • ALKO a TOXIambulance
 • Metadonová substituce
 • Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii

www.abstinence.cz

Apolinářská 4

128 00 Praha 2

224 96 82 25

Detox:

224 968 2 00

petr.popov@vfn.cz

PL Bohnice

Ambulantní skupiny pro patologické hráče

Střednědobá ústavní léčba

Detoxifikace

Následná péče

www.plbohnice.cz

Ústavní 91

181 02 Praha 8

 

284 016 111

dvorak@plbohnice.cz

nespor@plbohnice.cz

 

FN Motol

Infekční centrum pro drogově závislé

Ambulantní péče i hospitalizace

www.fnmotol.cz

V Úvalu 84

150 18 Praha 5

224 436 901

Jirina.hobstova@lfmotol.cuni.cz

Nemocnice pod Petřínem - nemocnice milosrdných sester sv. Karla boromejského

Dětský detox

 • Psychiatrická a pediatrická ambulance

Lůžková část - kapacita 14 lůžek, průměrná délka pobytu 7-21 dní

www.nmskb.cz

Vlašská 36

Praha 1

257 197 148

detox@nmskb

 

Ambulantní péče a poradenství

 

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

adresa

telefon

e-mail

SANANIM o.s.

Denní stacionář

Denní stacionární program - intenzivní ambulantní léčba skupinovou formou, denně v pracovní dny od 8 do 16. pro max. 12 osob v délce 3 - 4 měsíců,

Motivační program - otevřená ambulantní skupina (2 x týdně - úterý, čtvrtek od 10.30)

Individuální psychoterapie, poradenství, rodinná terapie

Konzultace pro rodiče a partnery klientů (úterý 17-18.30)

Sociální poradenství

Speciální program pro závislé matky a těhotné

www.sananim.cz

Janovského 26

170 00 Praha 7

220 803 130

266 220 800

 

stacionar@sananim.cz

 

SANANIM o.s.

CADAS -

ambulantní léčebné centrum farmakoterapie (buprenofin- Subutex®), psychoterapie, poradenství, sociální práce

 

 

www.sananim.cz

Spálená 12

110 00 Praha 1

224 949 035

 

cadas@sananim.cz

 

SANANIM o.s.

KAPO

Poradna pro rodiče a blízké osoby uživatele

Poradenství jednorázové, středně i dlouhodobé

Skupinová psychoterapie

Výchovně-vzdělávací a aktivační služby

www.sananim.cz

 

 

 

Drop-In o.p.s.

Centrum pro rodinu

Centrum pro matky a rodiče ohrožené drogami, těhotné uživatelky drog

 • sociální práce poradenství a konzultace
 • strukturovaný dvouletý program
 • zajištění gynekologické péče, zdravotní a pediatrické péče
 • návštěva v rodině ve spolupráci s o.s. Střep
 • gravitesty a slinné testy HIV/AIDS
 • poradenství v oblasti synt. drog
 • vyšetření hepatitid ve spolupráci s hepatologem
 • vstupní filtr do substitučního programu
 • zprostředkování probační služby
 • individuální a skupinové sezení
 • relaxace a pohybová cvičení


Přípotoční 3

101 00 Praha 10

 

271 721 040

603 291 593

 

cpr@dropin.cz

 

Prev-Centrum o.s.

Centrum poradenství pro mládež a rodiny

 

Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro uživatele návykových látek:

 • Služby prvního kontaktu
 • Anonymní jednorázové poradenské služby
 • Předléčebný a motivační kontakt, zprostředkování léčby
 • Ambulantní léčba v kombinaci se substitučním programem Buprenorfinem
 • Následná péče, doléčování

Ambulantní poradenské a terapeutické služby rodinám v obtížné životní situaci:

 • Poradenské služby pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek, experimentátorů, dětí a mladistvých v rizikových životních situacích
 • Rodinná terapie a poradenství

Vzdělávací aktivity pro pracovníky pomáhajících profesí:

 • Vzdělávací kurz rodinného poradenství pro drogové pracovníky
 • Vzdělávací seminář ORT "O rodinné terapii"

Informační a poradenský servis po telefonu a internetu:

 • telefonická linka: 233 355 459 nebo 777 161 138
 • Informační servis a web poradna

 

 

 

www.prevcentrum.cz

o.s. Prev-Centrum

Meziškolská 1120/2

Praha 6

160 00

 

233 355 459

242 498 335

233 355 459

242 498 334

poradna@prevcentrum.cz

Anima o.s.

Občanské sdružení pro péči o rodiny závislých

Individuální psychoterapie

Rodinná a párová psychoterapie

Arteterapeutidká skupina pro mladé

Volnočasové aktivity pro děti z rodin závislých

Kluby pro děti PO 15 - 17

www.anima-os.cz

Apolinářská 4a

128 00 Praha 2

224 968 238

224 968 239

anima@anima-os.cz

Eset help o.s.

Konzultační centrum pro závislé

Terapie pro osoby s duálními diagnózami - uživatele návykových látek s dlouhodobým duševním onemocněním

www.esethelp.cz

Markušova 1555

149 00 Praha 4

272 920 297

drogovaprevence@esethelp.cz

Středisko pro mládež Klíčov

TRIGON

Ø rodinné a individuální konzultace

Ø videotrénink interakcí pro rodiny i učitele

Ø doučování

Ø stacionární pobyty pro děti s problémy v chování

www.klicov.cz

Středisko výchovné péče Klíčov - ambulantní oddělení TRIGON
Na Pláni 59
155 00 Praha 5

251 61 47 34 (35)

776 312 817

trigon@klicov.cz

A.N.O.

Právnická poradna

Bezplatné právní poradenství pro uživatele drog, bývalé uživatele a jejich rodiny

www.asociace.org

Koněvova 95

130 00 Praha 3

222 582 932

ppano@asociace.org

Rodiče o.s.

poadenství a socioterapie pro rodiny, příbuzné a blízké závislých osob

www.rodice.net

Vršovická 41

Praha 10

271 726 565

605 584 363

41@quick.cz

kontakt@rodice.net

 

Detoxifikační centra

 

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

adresa

telefon

e-mail

PL Bohnice

Detoxifikace

Ambulantní skupiny pro patologické hráče

Střednědobá ústavní léčba

Následná péče

www.plbohnice.cz

Ústavní 91

181 02 Praha 8

284 016 111

dvorak@plbohnice.cz

nespor@plbohnice.cz

 

Nemocnice pod Petřínem - nemocnice milosrdných sester sv. Karla boromejského

Dětský detox

 • Psychiatrická a pediatrická ambulance
 • Lůžková část - kapacita 14 lůžek, průměrná délka pobytu 7-21 dní

www.nmskb.cz

Vlašská 36

Praha 1

257 197 148

detox@nmskb

 

Substituční programy

 

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

adresa

telefon

e-mail

Drop-In o.p.s.

Centrum metadonové substituce

Nízkoprahové substituční centrum poskytuje substituci metadonem a Subutexem závislým na opiátech

 

 

www.dropin.cz

Lannova 2

120 00 Praha 2

 

Hvězdova 2

140 00 Praha 4

224 802 302

261 219 199

 

261 219 199

261 219 209

 

metadon1@dropin.cz

 

 

metadon2@dropin.cz

 

 

SANANIM o.s.

CADAS -

ambulantní léčebné centrum farmakoterapie buprenofin- Subutex®

psychoterapie, poradenství, sociální práce

www.sananim.cz

Spálená 12

110 00 Praha 1

224 949 035

 

cadas@sananim.cz

 

REMEDIS s.r.o.

Poradna pro choroby jater MUDr. Řehák

Opiátová substituční léčba pro klienty s virovou hepatitidou

www.hepatitis.cz

Nuselská poliklinika

Táborská 57

Praha 4

4. patro

234 091 142

724 260 023

hematologie@seznam.cz

všeobecná fakultní nemocnice

oddělení pro léčbu závislotí

Substituční léčba megafonem a Subutexem

www.vfn.cz

Apolinářská 4a

Praha 2

224 968 217

Jan.becka@vfn.cz

Vladimira.zenahlikova@vfn.cz

 

Terapeutické komunity

 

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

adresa

telefon

e-mail

SANANIM o.s.

 

Terapeutická komunita Němčice

Pobyt 10 - 12 měsíců

Kapacita 20 lůžek

Od 23 let výše - průměr kolem 30

Není finanční spoluúčast

www.sananim.cz

Zámek 1

387 19 Němčice u Volyně

383 396 120

nemcice@sananim.cz

 

 

Terapeutická komunita Karlov

Mladiství 18 - 23 let i klienti s nařízenou ústavní léčbou Pobyt 6 - 8 měsíců mladiství

7-12 měsíců mámy s dětmi

www.sananim.cz

Smetanova Lhota

398 04 Karlov 3

382 229 655

382 229 692

karlov@sananim.cz

 

Magdaléna o.p.s.

Terapeutická komunita Dlouhodobá residenční léčba

(kapacita 14 klientů, 8-15 měsíců čekací doba, finanční spoluúčast 4 900,-)

Následná péče

Ambulantní péče - ordinace AT

Chráněné bydlení

Podporované zaměstnávání

www.magdalena-ops.cz

Dobříšská 56

252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 125

info@magdalena-ops.cz

cesta o.s.

Terapeutická komunita

pro mládež ve věku 16-18 let


Sádecká 169

252 30 Řevnice

257 721 231

604 113 592

 

 

Následná péče

 

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

adresa

telefon

e-mail

SANANIM o.s.

Doléčovací centrum

Ambulantní doléčovací program

Program chráněného bydlení

Program pro matky s dětmi

Chráněná pracovní místa

www.sananim.cz

Ovčí hájek 2549/64A

158 00 Praha 13

 

251 614 070

 

 

 

aftercare@sananim.cz

 

 

 

Drop-In o.p.s.

Centrum následné péče

Individuální poradenství

Motivační trénink, dlouhodobá individuální terapie, rodinný poradenský kontakt

Skupinové poradenství

Tématická skupina, růstová skupina, skupina substituce, rodičovská skupina, rehabilitační pobyty

Sociální práce

www.dropin.cz

Holečkova 33

150 00 Praha 3

257 326 080

 

cnp@dropin.cz

 

 

Další služby

 

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

adresa

telefon

e-mail

Ad hominem o.s.

Infekční zubní ordinace

pro pacienty z rizikových a sociálně slabých skupin (HIV/AIDS pacienty, drogově závislé, vězně, azylanty, bezdomovce apod.) - MUDr. Ladislav Strnad

 

www.adhominem.cz

FN Na Bulovce Budínova 2

180 00 Praha 8 Pavilon č. 9 kožní - 5. patro

266 082 446

602 532 186

Ladislav.strnad@fnb.cz

lastr@seznam.cz

info@adhominem.cz

REMEDIS s.r.o.

Poradna pro choroby jater MUDr. Řehák

Prevence, diagnostika a léčba virových hepatitid

Opiátová substituční léčba pro klienty s virovou hepatitidou

www.hepatitis.cz

Nuselská poliklinika

Táborská 57

Praha 4

4. patro

234 091 142

724 260 023

hematologie@seznam.cz

Centrum adiktologie

Odborné pracoviště pro výuku a výzkum různých forem lidského konání, jež mohou vézt k vytvoření závislostí

www.adiktologie.cz

Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta a VFN UK

Ke Karlovu 11

Praha 2

224 965 035

info@adiktologie.cz

časopis Adiktologie

časopis zaměřený na prevenci, léčbu a výzkum závislostí

www.adiktologie.cz

Redakce časopisu ADIKTOLOGIE
Sdružení SCAN
Hanákova 710

666 03 Tišnov

549 41 35 34

scan@tisnov.cz

A.N.O.

Asociace nestátních organizací zabývající se prevencí a léčbou drogových závislostí

Poradenství a zprostředkování kontaktů

www.asociace.org

Karolíny Světlé 18

Praha 1

 

283 890 667

ano@asociace.org


Kontaktní centra

 

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

adresa

telefon

e-mail

SANANIM o.s.

Kontaktní centrum

 • Práce suživateli ve vazbě a výkonu trestu - pro lidi, kteří jsou vkontaktu sK-centrem a spáchají trestný čin

www.sananim.cz

Osadní 2

170 00 Praha 7

283 872 186

 

kacko@sananim.cz

 

Drop-In o.p.s.

Nízkoprahové středisko

 

www.dropin.cz

Karolíny Světlé 118

110 00 Praha 1

222 221 124

222 221 431 (Linka pomoci - nonstop

stredisko@dropin.cz

 

ESET HELP

Stanice prvního kontaktu

 • Kontaktní práce scílem vytvoření důvěry mezi klientem a odbornou institucí
 • Výměna injekčních stříkaček a jehel
 • Potravinový servis
 • Distribuce desinfekčních tampónů, kyseliny askorbové, filtrů, vody do injekcí, alobalu, kondomů a zdravotnického materiálu
 • Základní zdravotní ošetření
 • Poradenství ohledně zdravotních rizik spojených sužíváním drog, poskytování informací o bezpečném braní a bezpečnějším sexu
 • Zprostředkování kontaktu sKonzultačním centrem
 • Zprostředkování detoxifikace a léčby
 • Doporučení na testy (HIV, hepatitis)

Provozní doba:

Po - Pá: 17 - 20 hod.

Prázdninový provoz (červenec - srpen):
Po, Stř a Pá: 17 - 20 hod.

 

 

www.esethelp.cz

Umístění: pografitovaná stavební buňka v blízkosti stanice metra "C" Opatov

Pracoviště:

Markušova 1555

149 00 Praha 4

272 920 297

drogovaprevence@esethelp.cz

Progressive o.s.

Stage 5

Nízkoprahové kontaktní centrum pro uživatele nealkoholových drog

 • Výměnný program
 • Kontaktní práce
 • Asistence do zdravotnických zařízení
 • Sociální práce
 • Poradenství pro rodiče a blízké osoby
 • Skupinová práce sklienty

Stř - Ne 11 - 19 hod.

www.progressive-os.cz

Mahenova

Praha 5

605 319 926 - klientská linka

736 183 025 - vedoucí programu

Stage5@progressive-os.cz

Český červený kříž Praha 2

Výměnný program

Výměnný program, zdravotnický a potravinový servis

www.cck-cr.cz

Sídlo výměnného programu:

Koubkova 1

Praha 2

 

Sídlo organizace:

Legerova 30

Praha 2

224 262 528

cckpraha2@quick.cz

 

Terénní programy

 

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

adresa

telefon

e-mail

SANANIM o.s.

Terénní programy a

rómský terénní programy

v centru Prahy (Muzeum, Hl. nádraží) všední dny 14-19 hod.

www.sananim.cz

Na Zderaze 11

120 00 Praha 2

224 920 577

street@sananim.cz

 

Drop-In o.p.s.

Terénní programy

Streetmobil

Streetwork

www.dropin.cz

Palác Akropolis

Kubelíkova 27

130 00 Praha 3

296 330 952

 

 

 

street@dropin.cz

 

 

 

Progressive o.s.

No biohazard

Pro uživatele nealkoholových drog

V centru prahy Po, Stř, Čtv, So, Ne

www.progressive-os.cz

Francouzská 112/400

Praha 10

605 883 994 - klientská linka

731 906 605 - vedoucí programu

nobiohazard@progressive-os.cz

romodrom

Program sociálních terénních pracovníků zaměřený na romskou komunitu spolupráce s teénními programy o.s. Sananim

www.romodrom.cz

K Vodojemu 202/5

Praha 5

604 113 592

romodromr@seznam.cz

 

 

Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Markéta Žáková, květen 2006.Zdroj: webové stránky jednotlivých organizací, Pražská drogová fóra, http://www.praha-mesto.cz/(3sk3wq45hs2zaev2k2jslz55)/default.aspx?id=63839&ido=6067&sh=1081842136, http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/drogy/BM/prev.htm

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2