Drogy a jiné závislosti - literatura

Zde naleznete vybranou tištěnou literaturu, která se váže k tématu závislosti. Pokud víte o nějakých dalších vhodných publikacích, prosím kontaktujte nás na email info@nicm.cz.

 

Kolektiv autorů občanského sdružení SANANIM : Drogy - otázky a odpovědi. Praha: Portál 2007

Nešpor, Karel: Alkohol, drogy a vaše děti : jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat, jak je zvládat. Praha : Sportpropag : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 1994

Miovská, Lenka: Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003. Úřad vlády České republiky 2005

Nožina, M. Cesty za opiem. NLN, Nakladatelství Lidové noviny 2001

Poslanecký V.: Mládež a návykové látky v České republice - 2000 : III. dotazníková studie. Praha: Hygienická stanice hl. m. Prahy, Centrální pracoviště drogové epidemiologie 2001

Nešpor, K.: "Průchozí" drogy : co by měli vědět rodiče a další dospělí, kteří se starají o děti a dospívající. Praha : Státní zdravotní ústav v nakl. Fortuna 2002

Nešpor K. Slovník prevence problémů působených návykovými látkami : pro rodiče a pedagogy. Praha: Fortuna 1999

Terminologický slovník z oblasti alkoholu a drog Praha: Psychiatrické centrum 2000

Nešpor K.: Vaše děti a návykové látky. Praha : Portál 2001

Klinerová V., Hyne S.: Závislost na návykových látkách. Praha : MŠMT ČR : 1. LF UK 2002

Illes Tom: Děti a drogy : fakta, informace, prevence. Praha ISV 2002

Borník, M. Drogy: co bychom o nich měli vědět. Praha : Themis 2001

Ganeri A.: Drogy: od extáze k agonii (z anglického originálu ... přeložil Ladislav Csémy). Praha : Amulet 2001

Nerad J.: Drogy a mýty : drogová problematika z nizozemské perspektivy. Olomouc : Votobia 1998

Csémy L. Sovinová H.: Drogy a taneční scéna. Praha : Státní zdravotní ústav, 2000

Arterburn S., Burns J.: Drogy klepou na dveře : výchova, prevence, léčba. [z anglického originálu přeložila Daniela Dimeová] Brno: Nová naděje 2001

Štaflová R.: Drogy, kriminalita a prevence. Praha: Policejní akademie České republiky 1997

Presto A.: Drogy na předpis. II., Vše o metadonu. [z anglického originálu ... přeložili Tomáš Zábranský a Dana Syslová] Olomouc: Votobia 1999

Goodyer P.: Drogy + teenager. [přeložila Romana Kuncová] Praha : Slovanský dům 2001

Miovský M.: Drogy už, anebo ještě?: vyhodnocení výzkumu drogové problematiky v Jihlavě. Brno: Nadace a sdružení Podané ruce ; Boskovice : Albert 1997

Tyler A.: Drogy v ulicích: mýty, fakta, rady. Praha: Ivo Železný 2000

Stafford P.: Encyklopedie psychedelických látek [z anglického originálu přeložil Hynek Čáp ; úvod napsal Jiří Presl]. Praha : Volvox Globator 1997

Trávníčková I.: Hazardní hry a drogy jako potenciální zdroj organizovaného zločinu. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci 1996

Mann J.: Jedy, drogy, léky [z angličtiny přeložila Jindřiška Šatavová] Praha : Academia 1996

Brichcín M.: Mládež - drogy - společnost. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 1997

Poslanecký V.: Mládež a návykové látky v České republice - 2000: III. dotazníková studie. Praha: Hygienická stanice hl. m. Prahy, Centrální pracoviště drogové epidemiologie 2001

Miovský M. NEAD 2000 : nealkoholové drogy 2000 : přehled hlavních výsledků výzkumné studie. Boskovice : Albert ; Brno : Sdružení Podané ruce 2001

Baboian, D., Vstupenka do pekla, Orbis, Praha 1974.

Bakalar, J.B., Grinspoon L., Marihuana - zakázaná medicína, CAD Press, 1996.

Bártová, J, Prevence není nikdy dost!, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 1996.

Beran, J., Droga a my, Idea a OHS, Jihlava 1995.
Dvořák, D., Metodika vzdělávacích programů prevence drogových závislostí a HIV/AIDS, Filia, Praha, 1995.

Brusius, R., Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch, Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1978.

Cesty prevence (CD-ROM), Centrum primární protidrogové prevence při OSP MMB a Texaserv, s.r.o., Brno, 1997.

Delpirou, A., Labrousse, A., Koka, kokain, koks, Bradlo 1993.

Dobson, J., Být sám sebou, Návrat domů, Praha 1994.

Dobson, J., Láska a kázeň ve výchově dětí, Návrat domů, Praha 1997.

Doležal, J. X., Jak se berou drogy, Votobia, Olomouc 1997.

Doležal, J. X., Zkouřená země, Votobia, Olomouc, 1997.

Doležal, J.X., Marihuana, Votobia, Olomouc 1997.

Drogy - mohou být ohroženy vaše děti?, PrevCentrum, Praha 1997.

Drogy na předpis, Votobia, Olomouc 1998.

Drogy ze všech stran, sborník přednášek, edice FILIA, sv. 2, Praha 1995.

Dupal, L., Kniha o marihuaně, Maťa 1996.

Dušek, K., Janík, A., Drogy a společnost, Avicentrum, Praha 1990.

Encyklopedie psychedelických látek, Volvox Globator, Praha 1997.

Extáze a techno scéna, Sanders, Brno 1996.

Furst T. P., Halucinogeny a kultura, DharmaGaia a Maťa, Praha 1996.

Gottlieb, A., Vaříme z konopí, Votobia, Olomouc 1995.

Grinspoon, L., Bakalar, J.B., Marihuana-zakázaná medicína, CAD Press, Bratislava, 1996.

Grof S., Dobrodružství sebeobjevování, Gema, Praha 1993.

Grof S., Holotropní vědomí, Gema, Praha 1993.

Grof, S., Za hranice mozku, Perla, Havlíčkův Brod 1999.

Grof, Stanislav, Dobrodružství sebeobjevování, Gemma, Praha 1992.

Hofmann, A., LSD - mé nezvedené dítě, Profes, 1997.

Hofmann, A., Schultes, R. E., Rostliny bohů, Volvox Globator, Maťa, Praha 1996.

Huxley, A., Brány vnímání, DharmaGaia-Maťa, Praha 1996.

Hynie, S., Psychofarmakologie v praxi. Farmakologie látek ovlivňujících CNS a senzorický systém, Galén, Praha1995, 1. vydání.

Christiane, F., My děti ze stanice ZOO, Mladá fronta, Praha 1987.

Illes, T., Děti a drogy, ISV nakladatelství, Praha 1999.

Janík, A., Dušek, K., Drogy a společnost, Avicenum, Praha 1990.

Jirásek V., Zadina R., Blažek Z., Naše jedovaté rostliny; ČSAV, Praha 1957.

John, R., Memento, Československý spisovatel, Praha 19893.

John, R., Presl, J., Drogy!, Medea Kultur Praha s.r.o., Praha.

Kalina, K., Drogy v ordinaci praktického lékaře, Edice FILIA, sv. 4, Praha 1997.

Keulsová , Y., Matka Davida S., narozeného 3. července 1959, Panorama, Praha 1988.

Kouzelné houby, kolektiv autorů, Dveře, 1996.

Králíková, E., Kozák, J.T., Jak přestat kouřit, Maxdorf, Praha 1997.

Leary, T., Záblesky paměti, Votobia, Olomouc 1996.

Mann, J., Jedy, drogy, léky, Academia, ČSAV, Praha 1996.

Marhold, J., Přehled průmyslové toxikologie, Avicenum, 1986.

Marhoulová, J., Nešpor, K., Alkoholici, feťáci a gambleři, Empatie, Praha 1995.

Matějček, Z. Co děti nejvíc potřebují, Portál, Praha 1994.

Minarčík, Jura, Čtvrtý rozměr závislosti, Maťa, Praha 1997.

Miovský, M., LSD a jiné halucinogeny, Albert, Boskovice 1996.

Müllerová, M., Nešpor, K., Jak přestat brát (drogy)? Svépomocná příručka, Sportpropag, Praha 1997.

Nešpor, K., 10 kroků jak pomoci svému dítěti říci ne alkoholu a drogám, přel. K. Nešpor, Sportpropag,

Praha 1991.

Nešpor, K., Csémy, L., Alkohol, drogy a vaše děti. Jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat, jak je zvládat, Sportpropag, Praha1993.

Nešpor, K., Csémy, L., Léčba a prevence závislostí. Příručka pro praxi, Psychiatrické centrum Praha, Praha 1996.

Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H., Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a tředních školách. Příručka pro pedagogy, Sportpropag, Praha, 1996.

Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H., Prevence problémů působených návykovými látkami na školách, BESIP MV, Praha 1994.

Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H., Tajná zpráva z planety X-III. Alkohol, drogy, hry a jóga, Sportpropag, Praha 1994.

Nešpor, K., Fischerová, D., Csémy, L., Pernicová, H., Příručka pro mladé spolupracovníky programu FIT 2001-klub pro 3. tisíciletí, BESIP, Praha 1994.

Nešpor, K., Hazardní hra jako nemoc, Nakladatelství Aleny Krtilové, Ostrava 1994.

Nešpor, K., Jak překonat problém s alkoholem vlastními silami, Sportpropag, Praha 1996.

Nešpor, K., Jak překonat problémy s alkoholem?, Sportpropag, Praha 1999.

Nešpor, K., Jak překonat problémy s hazardní hrou?, Sportpropag, Praha 1999.

Nešpor, K., Kouření, pití, drogy. Děvčata a kluci spolu mluví o závislostech, Portál, Praha 1994.

Nešpor, K., Návykové chování a závislost, Portál, 2007

Nešpor, K., Pomozte, aby evropské silnice byly bezpečnější, BESIP, Praha 1994.

Nešpor, K., Provazníková, H., Slovník prevence problémů působených návykovými látkami pro rodiče a pedagogy, SZÚ Praha a 3. LF UK Praha, Praha, 19972.

Nešpor, K., Romantické období končí, Sportpropag, Praha, 1995.

Nešpor, K., Tajná zpráva z planety X, Sportpropag a.s., Praha 1993.

Nešpor, K., Týká se to i mne? Jak překonat problémy s alkoholem, Sportpropag, Praha 1993.

Nešpor, K.: Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech, Portál, Praha 1995.

Nováková, D., Metodika protidrogové prevence pro pedagogy, Národní centrum podpory zdraví, Praha, 1995.

Nováková, D., Zdravý způsob života a prevence závislostí pro MŠ a první třídy ZŠ, Edice FILIA, sv. 3,

Praha 1997.

Novotná. J., Drogové závislosti. Symptomatika a léčba pro praktické lékaře, KHS a Agentura AISA, Brno 1997.

Nožina, M., Svět drog v Čechách, KLP, Praha 1997.

Ondruš, D., Toxikománia - strašiak či hrozba?, Osvěta, Bratislava 1990.

Podhradský, J., Komárik, E., Drogová nezávislosť alebo ako sa nestať toxikomanom, Slovenské padagogické nakladatelstvo, Bratislava 1990.

Presl, J., Drogová závislost. Může být ohroženo i vaše dítě?, Maxdorf, Praha 19952.

Rätsch, Ch., Konopí - léčebný prostředek v dějinách lidstva, Datel, Brno 1994.

Rettová, V., Droga účty neskládá, Montanex,1998.

Riedl, O., Vondráček V. , kol., Klinická toxikologie, Avicenum, Praha, 1971.

Robinson, R., Velká kniha o konopí, Volvox Globator 1996.

Rudgley, R., Kulturní alchymie, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1996.

Rufer, M., Tabletky štěstí, Jota, Brno 1998.

Saunders, N., Extáze a techno scéna, Jota, Brno 1996.

Semerdžieva M., Veselý J., Léčivé houby dříve a nyní, Academia, Praha, 1986.

Schultes R. E. a Hofman A., Rostliny bohů, Volvox Globator a Maťa, Praha 1998.

Skála, J. a spol., Závislost na alkoholu a jiných drogách, Avicenum, Praha 1987.

Soudní lékařství; kol. autorů, Grada Publishing, 1999.

Stafford, P.; Encyklopedie psychedelických látek, Volvox Globator, Praha 1997.

Stamets, P.; Halucinogenní houby světa, Volvox Globator, Praha 2000.

Staněk, J., Alkaloidy; ČSAV, Praha 1957.

Suchopár J. a kol., Stafford P., Remedia compendium, Panax, Praha 1999.

Šedivý, V., Válková, H., Lidé, alkohol a drogy, Naše vojsko, Praha 1988.

Šnajder, B., Zlatý trojúhelník, Panorama, Praha 1984.

Švestka, J., kol., Psychofarmaka v klinické praxi, Grada, Praha 1995

Tyler, A., Drogy v ulicích, Ivo Železný, Praha 2000.

Urban, E., Toxikománie, Avicenum, Praha 1973.

Valíček, P., kol.; Rostlinné omamné drogy, Start; Benešov 2000.

Vantuch, P.: Drogy a kriminalita, UJEP - Právnická fakulta, Brno 1990.

Vodičková, M., Drogy a děti, K-centrum Brno, 19953.

Vondráček V., Farmakologie duše, Praha 1935.

Vondráček, V. Holub F., Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, Columbus, Praha 1993.

Wenke, W., a kol., Farmakologie, Avicenum, Praha 1990 .

Zábranský, T., kol., Racionální protidrogová politika, Votobia, Olomouc 1997.

Zavřelová, M., Drogy a jejich prekursory, KHS, Brno, 1995.

 

 

Zpracovalo ICM NIDM MŠMT, prosinec 2005. 
Zdroj: Internet
Poslední aktualizace: Barbora bělíková, červenec 2017.

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2