Evropská charta informací pro mládež

ERYICAPřijatá v Bratislavě (Slovenská republika) 19. listopadu 2004
patnáctým Generálním shromážděním European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA).

 

Preambule

 

Ve složité společnosti integrované Evropy, která nabízí mnoho výzev a příležitostí, je pro mladé Evropany stále důležitější přístup k informacím a schopnost analyzovat a využívat je. Práce s informacemi pro mládež jim může pomoci dosahovat cílů a může podporovat jejich aktivní zapojení do společnosti. Informace by měly být poskytovány způsobem, který mladým lidem rozšiřuje možnosti výběru a který podporuje jejich samostatnost a schopnosti.

Z úcty k demokracii, lidským právům a základním svobodám vyplývá právo všech mladých lidí na přístup k úplným, objektivním, srozumitelným a spolehlivým informacím o všech jejich otázkách a potřebách. Toto právo na informace bylo uznáno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. (90) 7 Rady Evropy, týkajícím se informací a poradenství pro mladé lidi v Evropě. Toto právo je také základem činností souvisejících s informacemi pro mládež, jež vykonává Evropská unie.

Úvod

 

Všestranná práce s informacemi pro mládež pokrývá všechny oblasti, které zajímají mladé lidi, a může zahrnovat celou škálu činností: informování, konzultace, poradenství, vedení, podporu, přátelství, pomoc a školení, vytváření sítí a doporučování specializovaných služeb. Tyto činnosti mohou být prováděny informačními centry pro mládež, prostřednictvím informačních služeb pro mládež v jiných institucích nebo za použití elektronických a dalších médií. Principy této charty jsou určeny pro všechny formy všestranné práce s informacemi pro mládež. Tvoří podklad pro minimální standardy a měřítka kvality, která by měla být zavedena v každé zemi jako základní prvky komplexního, jednotného a koordinovaného přístupu k práci s informacemi pro mládež, která je součástí politiky práce s mládeží.

Principy

 

Všestranná práce s informacemi pro mládež usiluje o zaručení práva mladých lidí na informace. Následující principy tvoří směrnice pro tuto práci:

 

 

1. Informační centra a služby pro mládež jsou otevřené všem mladým lidem bez výjimky.

 

2. Informační centra a služby pro mládež usilují o zaručení rovného přístupu k informacím pro všechny mladé lidi bez ohledu na jejich postavení, původ, pohlaví, náboženství nebo sociální zařazení. Zvláštní pozornost je věnována znevýhodněným skupinám a mladým lidem se specifickými potřebami.

 

3. Informační centra a služby pro mládež jsou snadno přístupné, bez nutnosti domlouvat si schůzku. Jsou pro mladé lidi atraktivní, s přátelskou atmosférou. Provozní doba vychází vstříc potřebám mladých lidí.

 

4. Poskytované informace vycházejí z požadavků mladých lidí a z informačních potřeb u nich zjištěných. Pokrývají všechny oblasti, které by mladé lidi mohly zajímat, a vyvíjejí se tak, aby pokryly nové oblasti.

 

5. Každý uživatel je respektován jako jednotlivec a odpověď na každou otázku je osobní. Je poskytnuta způsobem, který uživatele podporuje, vede je k samostatnosti a rozvíjí jejich schopnost analyzovat a využívat informace.

 

6. Informační služby pro mládež jsou bezplatné.

 

7. Informace jsou podávány způsobem, který respektuje jak soukromí uživatelů, tak jejich právo na anonymitu.

 

8. Informace jsou poskytovány profesionálně, personálem vyškoleným pro tento účel.

 

9. Poskytované informace jsou komplexní, aktuální, přesné, praktické a uživatelsky přístupné.

 

10. Snahou je zajistit objektivitu poskytovaných informací prostřednictvím plurality a ověřování použitých zdrojů.

 

11. Poskytnutá informace je nezávislá na jakémkoli náboženském, politickém, ideologickém a komerčním vlivu.

 

12. Informační centra a služby pro mládež se snaží oslovit co největší počet mladých lidí způsoby, které jsou efektivní a vhodné pro různé skupiny a potřeby, a také tím, že jsou kreativní a inovační ve výběru strategií, metod a prostředků.

 

13. Mladí lidé mají možnost se vhodnými způsoby zapojit do různých forem práce s informacemi pro mládež na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni. Práce může mimo jiné zahrnovat: identifikaci informačních potřeb, přípravu a předávání informací, vedení a vyhodnocování informačních služeb, projektů a vrstevnických aktivit.

 

14. Informační centra a služby pro mládež spolupracují s ostatními službami a institucemi pracujícími s mládeží zejména ve své geografické oblasti a vytvářejí síť se zprostředkujícími a dalšími organizacemi, které pracují s mladými lidmi.

 

15. Informační centra a služby pro mládež mladým lidem pomáhají jak v přístupu k informacím poskytovaným prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií, tak při rozvíjení jejich schopnosti tyto technologie využívat.

 

16. Žádný zdroj financování práce s informacemi pro mládež nemá fungovat způsobem, který by bránil informačnímu centru nebo službám v aplikování veškerých principů této Charty.

---

 

Charta v anglickém jazyce je ke stáhnutí na: http://www.eryica.org/en/content/european-youth-information-charter

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2