Informace o přijímacím řízení na VŠ

V následujícím textu se dozvíte základní informace o tom, jak probíhají přijímací zkoušky na vysoké školy v Česku.

Přijímací řízení se zahajuje doručením písemné nebo elektronické přihlášky ke studiu na vysoké škole nebo fakultě, která uskutečňuje příslušný studijní program. Rozsah údajů obsažených v přihlášce stanoví vysoká škola nebo fakulta. Za úkony spojené s přijímacím řízením může škola požadovat poplatek, jehož výši a způsob úhrady sama stanoví.

Přijímací zkoušky si každá fakulta organizuje individuálně. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí musí být vyhotoveno v písemné formě do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou.

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného odborného vzdělání. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati uchazeči s vyšším odborným vzděláním poskytovaným v konzervatořích, nebo vzhledem k mimořádnému talentu zcela výjimečně i uchazeči bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích. Uchazeči, kteří získali v zahraničí vzdělání srovnatelné s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním v ČR, požádají o nostrifikaci (uznání zahraničního vysvědčení) příslušný odbor školství, mládeže a tělovýchovy příslušného krajského úřadu. Tato povinnost se netýká držitelů dokladů vystavených ve Slovenské republice. Zahraniční vysvědčení a nostrifikační doložku (osvědčení o rovnocennosti) pak přiloží k vyplněné přihlášce nebo oba dokumenty předloží u přijímací zkoušky nebo v jiném termínu dle pokynu vysoké školy nebo fakulty.

Většina škol využívá jednotného formuláře přihlášky (SEVT 49 145 0), ale školy mohou mít i svou vlastní přihlášku. Přihlášku ke studiu může příslušné vysoké škole nebo fakultě doručit ředitelství střední školy, na které studujete, nebo ji doručíte sami (prostřednictvím pošty, osobně či elektronickou formou). Počet přihlášek na jednotlivé obory není omezen.

Základní informace o přijímacím řízení (lhůta pro podání přihlášky, výše poplatků, počet studentů přijímaných ke studiu, podmínky přijetí, formu a rámcový obsah přijímacích zkoušek, apod.) je vysoká škola povinna zveřejnit v dostatečném předstihu, nejméně 4 měsíce, před termínem stanoveným pro podání přihlášky.

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan fakulty. O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje vysoká škola, rozhoduje rektor. Na soukromých vysokých školách rozhoduje o přijetí ke studiu orgán určený vnitřním předpisem.

Přestože se počet míst na vysokých školách zvyšuje, stále nemohou být přijati všichni zájemci. Pokud má uchazeč o studium na vysoké škole důvod domnívat se, že jeho nepřijetí není správné, či je v rozporu s podmínkami přijetí, má možnost podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Jestliže je tímto orgánem děkan, může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst. 1 a 3 zák. č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis ke studiu. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vysokou školou nebo její součástí.


Zdroj: Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., www.kampomaturite.cz, www.scio.cz
Poslední aktualizace: M. Borovská, březen 2019


 
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2