NABÍDKA STIPENDIÍ KE STUDIU NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VE FRANCII

Oznámení o výběrovém řízení pro zájemce o studium na francouzských lyceích v Dijonu a Nimes od školního roku 2017/2018; termín pro doručení písemných přihlášek 15. 2. 2017

OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ KE STUDIU NA LYCEÍCH V DIJONU A NÎMES VE FRANCII OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

1. Základní informace

Studium trvá tři roky a probíhá na Carnotově lyceu v Dijonu a na Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes. Vzdělávání odpovídá studiu na střední škole gymnaziálního typu a je zakončeno francouzskou státní maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky.

Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a v Nîmes uznána MŠMT ČR jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Během školního roku (září-červen) jsou žáci/žákyně ubytováni/y v internátě lycea a stravují se ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Francouzská strana hradí většinu pobytových nákladů a poskytuje většinu učebních pomůcek. Rodiče českých žákyň v Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes přispívají na pobytové náklady, které zahrnují i kompletní pojištění nákladů na zdravotní a úrazovou péči, částkou 1.000,- EUR /školní rok. Rodiče žáků a žákyň v Carnotově lyceu v Dijonu přispívají na pobytové náklady částkou 500,- EUR /školní rok a kromě toho uzavírají pro své dítě u některé z českých pojišťoven pojištění pro případ nemoci, úrazu, repatriace a škody způsobené jiné osobě.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR hradí cestu autobusem z Prahy do Dijonu, resp. do Nîmes, na začátku a na konci každého školního roku. Další příp. dopravu mezi ČR a Francií v průběhu školního roku (školní prázdniny) hradí rodiče žáků.

Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky; do Nîmes pouze dívky.

2. Výběrové řízení

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením.

Ve školním roce 2016/2017 proběhne toto řízení v následujících termínech:

 • 1. kolo: v polovině března 2017 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění předloženému textu, 90 minut na vypracování),
 • 2. kolo: v dubnu nebo květnu 2017 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut). K pohovoru budou přizváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v písemné části výběrového řízení. Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů v rámci předchozího studia, resp. školní docházky.

Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium je prováděno za přímé spoluúčasti francouzského partnera – Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze. Ústní části výběrového řízení se zúčastní také zástupci obou francouzských lyceí a francouzské územní samosprávy.

3. Podmínky přijetí k výběrovému řízení

Uchazeč/ka musí splňovat každou z následujících podmínek:

 •  je občanem/občankou České republiky, resp. má trvalý pobyt v České republice,
 • je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT,

 • je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích),

 • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/schopna se po krátké aklimatizaci učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,

 • studuje další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština),

 • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 – chvalitebně),

 • vyplní on-line registrační formulář a písemnou přihlášku k zařazení do výběrového řízení (viz níže bod 4),

 • předloží lékařské osvědčení o zdravotním stavu.

Žáci, pro které by příspěvek 500,- EUR/1.000,- EUR za školní rok mohl být překážkou pro podání přihlášky do výběrového řízení, mohou v případě přijetí ke studiu zažádat o podporu Lycejní stipendijní fond: www.dijon-nimes.eu/lycejni-stipendijni-fond/. Tento fond je zřízen Spolkem bývalých studentů českých sekcí ve Francii.

4. Žádosti o zařazení do výběrového řízení

 • Všichni uchazeči vyplní on-line registrační formulář.
 • Vyplněnou písemnou přihlášku k výběrovému řízení ke studiu (včetně požadovaných příloh a písemného doporučení ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje) zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci,

a to do 15. února 2017 na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. Jaroslava Tláskalová

odbor mezinárodních vztahů

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

MŠMT ČR upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do 2. kola výběrového řízení (pohovor) obdrží uchazeči a uchazeči/uchazečky e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury DZS MŠMT, na jejíž internetové adrese www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT/ je toto oznámení včetně on-line registračního formuláře, písemné přihlášky i osvědčení o zdravotním stavu zveřejněno.

5. Užitečné odkazy

Uchazeči o studium se mohou blíže informovat o studiu na uvedených lyceích na následujících internetových stránkách:

Francouzský institut v Praze: www.ifp.cz/Ceske-sekce-ve-Francii

Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Franciiwww.dijon-nimes.eu

 

Vložil: bb, leden 2017

Zdroj: www.msmt.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31