Nabídka studia v zahraničí

Přinášíme vám výběr z nabídky zahraničního studia s možností stipendia.

DÁNSKO

Studium na dánské sportovní akademii Gerlev P. E. and Sports Academy v programu International Sports for All Leader Education

Sportovní akademie Gerlev P. E. and Sports Academy (www.gerlev.dk) byla založena v roce 1938 a v současnosti je jednou z předních dánských škol neuniverzitního typu, která nabízí čtyřměsíční sportovní a vzdělávací kurzy v oblastech jako je: tanec, parkour, outdoorové aktivity, windsurfing, crossfit, basketbal a nově také specializaci „New circus“ inspirovanou známým „Cirque du Soleil“ a mnoho dalších.

Charakteristickým znakem této školy je „learning through experience“, tzn. většina předmětů je zaměřena na praxi. Z teoretických předmětů lze studovat např. sportovní psychologii, filozofii
a pro mezinárodní studenty je určen předmět International sports for all education program.

Akademie  již sedmým rokem nabízí čtyřměsíční studijní program „International Sports for All Leader Education“ pro studenty vysokých škol z ČR, kteří mají zájem pracovat na poli sportu pro všechny a chtějí poznat odlišnou kulturu a setkat se s odlišným vzdělávacím systémem a metodami výuky.
 
Kromě studentů se mohou programu účastnit také trenéři a cvičitelé ze sportovních oddílů a klubů. Díky podpoře dánské vlády a finanční podpoře akademie studenti z ČR v roce 2012 neplatí školné (26.910 DKK), které pokrývá náklady na ubytování, stravu, výuku ve škole a poznávací zájezdy po Dánsku.
 
Studenti hradí dopravu do školy, částku na výukové materiály a týdenní školní zájezd mimo Dánsko.

Škola je internátního typu, tzn. studenti i učitelé jsou ubytováni v areálu školy. Studenti mají možnost využívat výborné vybavení školy i ve svém volném čase. Kromě toho škola organizuje pro mezinárodní studenty poznávací výlety po celém Dánsku.

Program International Sports for All Leader Education začíná 19. srpna 2012 a končí 22. prosince 2012 (tj. 18 týdnů). Výuka probíhá v anglickém jazyce a pro studium je vyžadována alespoň základní znalost anglického jazyka a výborný zdravotní stav.

Přihláška a podrobnější informace v anglickém jazyce jsou k dispozici zde:  INFORMACE, PŘIHLÁŠKA.

Uzávěrka pro přihlášky je 25. května 2012.

Pro více informací o tomto studijním programu neváhejte kontaktovat Mgr. Martina Chlumského, koordinátora studijního programu pro ČR, na tel.: +420 604 726 298, email: mcedok@gmail.com. Případně můžete také přímo kontaktovat kancelář školy na gerlev@gerlev.dk v AJ.

 

MAĎARSKO – RAKOUSKO

Rakouská stipendia pro doktorandské studium na (německojazyčné) Andrássyho universitě v Budapešti na téma „Koncepce střední Evropy u politických elit podunajského prostoru v předvečer první světové války“

Rakouské spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) poskytuje stipendia pro celé (tj. tříleté) doktorandské studium na fakultě středoevropských studií (německojazyčné) Andrássyho university v Budapešti (Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest, Fakultät für Mitteleuropäische Studien).

O tato stipendia se mohou ucházet zájemci ze všech zemí světa. Dizertační práce musí být zaměřena na téma „Mitteleuropakonzeptionen politischer Eliten des Donauraumes am Vorabend des ersten Weltkrieges“ („Koncepce střední Evropy u politických elit podunajského prostoru v předvečer první světové války“).

Žadatelé musí splňovat následující podmínky:

  • Mít dokončené vysokoškolské vzdělání („Diplom- oder Masterstudium“ odpovídajícího směru, od jehož získání neuplynuly více než tři roky
  • Navrhnout vhodné téma dizertace, nejlépe z oblasti politických, vojenských, sociálních a hospodářských nebo kulturních dějin (v rámci výše uvedeného obecného tématu)
  • Velmi dobrá znalost němčiny, zejména schopnost publikovat, případně přednášet, v němčině
  • Znalost některého dalšího středoevropského jazyka
  • Mít schopnost týmové práceVýše stipendia odpovídá rakouskému stipendiu Marietty Blau (Marietta Blau-Stipendium) a činí 1200 eur měsíčně.

Přihláška musí obsahovat:

  • Životopis
  • Kopii dokladů o dokončení vysokoškolského studia („eine Kopie der Abschlusszeugnisse aus dem für ein Dissertationsstudium berechtigenden Erststudium“) – pokud uchazeč své studium dokončí až po termínu uzávěrky přijímání žádostí o stipendium, může tyto doklady předložit dodatečně
  • Nástin budoucí disertační práce v rozsahu maximálně pěti stran. Lze předpokládat, i když to není výslovně uvedeno, že žadatel by také měl napsat nějaký motivační dopis.Uzávěrka přijímání žádostí o stipendium od akademického roku 2012-2013 je 31. května 2012.
Žádosti se zasílají elektronicky na následující adresu: georg.kastner@andrassyuni.hu
Na tutéž adresu je také možné se obracet s dotazy týkajícími se těchto stipendií.


Kontakt a bližší informace:

Internet: http://www.andrassyuni.eu/upload/File/MES/Stipendienausschreibung2012.pdf
e-mail: georg.kastner@andrassyuni.hu 
Prof. Dr. habil. Georg Kastner
Professurleiter für Geschichte I

Andrássy Universität Budapest
Pollack Mihály tér 3
1088 Budapest
Hungary

 

ČÍNA – HONGKONG

Možnosti studia a získání stipendia na Lingnan University v Hongkongu

Na Lingnan University v Hongkongu (The Liberal Arts University in Hong Kong) lze na jejích třech fakultách (Faculty of Arts, Faculty of Business, Faculty of Social Sciences) studovat řadu různých humanitních, ekonomických a sociálněvědních oborů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.

Je možné se ucházet o udělení stipendia (existují různé typy stipendií – úplná stipendia pokrývající školné i životní náklady, stipendia pokrývající částečně nebo úplně pouze školné). Nutnou podmínkou pro získání stipendia jsou především výborné studijní výsledky, přihlíží se i k zapojení do veřejně prospěšné činnosti („community service“).

Podrobné informace a pokyny pro podávání přihlášek, včetně termínu uzávěrek pro podávání žádostí, jsou zveřejňovány na níže uvedené webové stránce. Případné dotazy je nutné směrovat přímo na Lingnan University.

Kontakt a bližší informace:

The Registry, Lingnan University
8 Castle Peak Road
Tuen Mun, Hong Kong

e-mail: UGadm@LN.edu.hk
Internet: www.LN.edu.hk
              www.LN.edu.hk/admissions/da/intl

 

RUSKÁ FEDERACE

37 stipendií vlády Ruské federace pro Českou republiku nad rámec mezinárodní smlouvy na akademický rok 2012/2013

Ministerstvo školství a vědy Ruské federace zaslalo ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR stipendijní nabídku nad rámec mezinárodní smlouvy.
Pro akademický rok 2012/2013 je pro Českou republiku vyčleněno celkem 37 stipendií vlády Ruské federace nad rámec mezinárodní smlouvy:

     ●  1 stipendium na základní vysokoškolské studium (celý bakalářský nebo magisterský studijní program – bakalářské studium je čtyřleté, magisterské studium dvouleté, absolventi bakalářského studia mohou postoupit na základě konkursu do navazujícího magisterského studia)

     ●  6 stipendií pro aspiranty a doktorandy

     ●  30 stipendií pro krátkodobé stážisty (v celkovém rozsahu do 166 měsíců)

Přijetí ke studiu na vysoké školy v Rusku může být v některých případech oborově limitováno. 

Podmínky pro zájemce:

1. minimálně střední vzdělání dokončené s velmi dobrými výsledky (u magisterského studia dokončené bakalářské vzdělání, u postgraduantů dokončené magisterské vzdělání)
2. časový interval mezi dokončením předchozího studia a nástupem ke studiu v Rusku nemá být delší než 3 roky (u doktorantury 2 roky)
3. uchazečům by nemělo být víc než 25 let (u aspirantů 35 let, u doktorandů a stážistů 45 let)
4. dobrý zdravotní stav, uchazeč musí mj. předložit i potvrzení o absolvování testu na HIV

V případě, že do Ruska přijede uchazeč o studium, který nebude splňovat zdravotní požadavky, bude vrácen do své vlasti, a to na své vlastní náklady.

Podrobné informace a pokyny vztahující se k podání žádosti včetně seznamu požadovaných dokladů jsou zveřejněny na www.russia.edu.ru/enter/2012/.
Vyhotovení dokumentů bez dodržení stanovených požadavků a také jejich nekompletnost mohou být důvodem pro odmítnutí kandidáta.

Ruská strana zaručuje stipendistům:

     ●  výplatu stipendia ve stejné výši jako ruským občanům (je ale třeba počítat s tím, že toto stipendium pokryje jen menší část životních nákladů)
     ●  ubytování za stejných podmínek jako u ruských studentů a postgraduantů

O tom, do kterého města a na kterou vysokou školu bude uchazeč zařazen, rozhoduje v konečné instanci ruská strana.

Ruská strana doporučuje:

1. mít dostatečné oblečení a obutí pro všechna roční období s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám Ruska

2. mít při sobě nejméně 250 amerických dolarů (nebo jejich ekvivalent) na počáteční nutné výdaje a cestu z Moskvy do místa určení (pokud studium neprobíhá v Moskvě)

3. mít zajištěné finanční prostředky na úhradu životních nákladů po celou dobu studia (alespoň 250 amerických dolarů /nebo jejich ekvivalent/ na měsíc)

4. mít zajištěné finanční prostředky na úhradu povinného zdravotního pojištění (alespoň 250 amerických dolarů nebo jejich ekvivalent na rok)

Stipendista si musí sám hradit cestovné do místa studia a zpět, a to i v případě předčasného ukončení studia z důvodu studijního neúspěchu nebo jiných příčin.

Stipendium se nevztahuje na rodinné příslušníky stipendistů.

Při zajišťování vstupního víza musí uchazeč o studium potvrdit, že byl seznámen s finančními podmínkami pobytu v Rusku.

Uzávěrka přijímání přihlášek: 15. května 2012

Upozornění:
Je třeba počítat s dlouhou doručovací lhůtou prostřednictvím pošty.

Přihlášku (tj. vyplněný formulář žádosti se všemi vyžadovanými přílohami) je třeba zaslat poštou ministerstvu školství a vědy Ruské federace (ul. Tverskaja, d. 11, g. Moskva, GCP-3, 125993).   Zároveň se kvůli urychlení procesu zpracování přihlášek vyžaduje, aby žadatelé podali svou žádost o stipendium také elektronicky, a to prostřednictvím webové stránky http://www.russia.edu.ru/forma/2012/ .


Kontakt a bližší informace:

Internet: http://www.russia.edu.ru/enter/2012/   

Министерство образования и науки Российской Федерации
Департамент международного сотрудничества
ул. Тверская, д.11, г.Москва, ГСП-3, 125993
Российская Федерация

Телефон: 629-32-39
Факс: 629-74-51
E-mail: d05@mon.gov.ru

 

Kompletní seznam s nabídkami zahraničního studia naleznete na stránkách Akademické informační agentury:

www.zahranici-stipendium.cz

 

Vložila Eva Jogheeová, duben 2012

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3