Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen PPM)  je dávka nemocenského pojištění, kterou pobírá žena od počátku 8. - 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Předpokládaný termín porodu určuje lékař.

Dávku může pobírat i otec dítěte či manžel ženy, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte a to na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Dávka má pojištěnci nahradit příjem, o který v souvislosti s rodičovstvím přichází. PPM je podmíněna předchozí pracovní činností, přesněji účastí v nemocenském pojištění v předcházejícím období.

Vzhledem k tomu, že dávka má sloužit jako náhrada za ušlou mzdu, musí pojištěnec pro nárok na dávku přerušit pracovní činnost, která nárok na dávky zakládá (tzn. platil z ní nemocenské pojištění). Může ale mít příjem z jiné pracovní činnosti.

 

Jaké podmínky je potřeba splnit pro nárok na PPM?

 • Účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM.
 • Nebo trvání ochranné lhůty z dřívějšího pojištění v době nástupu na PPM. Ochranná lhůta se počítá u žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství a činí tolik dní, kolik trvalo poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dní.
 • Zároveň účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech.
 • Do doby účasti na nemocenském pojištění se započítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno.

 Pro OSVČ:

 • Účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM
 • Zároveň účast na nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období 1 roku před nástupem na PPM
 • Zároveň účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech

 

Výše PPM:

 •  70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den za posledních 12 kalendářních měsíců
 • Denní vyměřovací základ se u PPM zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní příjem podléhá redukci, která se u PPM provede tak, že částka do první redukční hranice se počítá 100%, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60%, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30% a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

 

Podpůrčí doba:

 • 28 týdnů od nástupu na PPM
 • 37 týdnů při vícečetném porodu
 • Týdny se počítají vždy nejpozději od 6. týdne před očekávaným dnem porodu, i když žena nastoupí na PPM později

 

Kde požádat:

Těhotná žena obdrží od svého gynekologa tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství.

 

Podrobnější informace o PPM naleznete na http://www.cssz.cz/cz.

 

V případě nejasností na nárok a výši PPM je možné se obrátit na  Call centrum nemocenského pojištění České správy sociálního zabezpečení - tel.: 800 050 248. Na tomto čísle jsou veřejnosti k dispozici odborníci, kteří poskytují informace o dávkách nemocenského pojištění (peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství apod.) a poradí při konkrétním řešení vašich dotazů.


Pomocí kalkulaček pro výpočet dávek nemocenského pojištění umístěných na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - viz http://www.mpsv.cz/cs/7 - lze stanovit, za podmínek tam uvedených, výši dávek nemocenského pojištění – výpočet ošetřovného, výpočet peněžité pomoci v mateřství, výpočet výše nemocenského.

 

 
Poslední aktualizace: Simona Fialová, září 2019
Zdroj: http://www.cssz.cz/cz

 

 

Komentáře

Re: mateřská po rodičovské

Dobrý den,

výše PPM by se měla ve Vašem případě počítat ze mzdy před nástupem na MD.

S pozdravem

P. Maříková

Re: Kdo a kam odevzdá žádost o PPM?

Dobrý den,

prosím můžete mi zaslat Váš emailna tuto email. adresu: petra.marikova@nuv.cz, vzhledem k tomu, že Váš dotaz je složitější, budu potřebovat doplnit nějaké informace, děkuji. Maříková

RE: PPvM navazující na RP

Dobrý den Kateřino,

předpokládáte správně, souběh PPM a rodičovského příspěvku není možný. Resp. pouze v případě, že by Vaše PPM byla nižší než rodičovský příspěvek, byl by Vám rodičovský příspěvek do narození druhého dítěte ponechán ve výši, která by doplňovala PPM do výše předchozího rodičovského příspěvku.

Pokud jste stále zaměstnaná, postupuje se podobně jako u prvního dítěte - zaměstnavateli odevzdáte tiskopis Žádost o PPM, který Vám předá gynekolog, a zaměstnavatel předá tiskopis dále na ČSSZ, která Vám bude PPM vyplácet.

Po přiznání dávky je pak vaší povinností oznámit změnu na ÚP, kde bude znovu posouzen nárok na rodičovský příspěvek a pokud bude PPM vyšší, bude Vám RP odňat. Po skončení pobírání PPM pak budete žádat o RP na nejmladší dítě v rodině.

Pokud Vám však během rodičovské dovolené skončila u zaměstnavatele smlouva, nárok na PPM bohužel mít nebudete.

S pozdravem

Markéta Žáková

RE: Dobry den, trochu nerozumim

Dobrý den,

doba, kdy jste na nemocenské se Vám započítává do potřebných dnů pojištění, ale nemocenská se nezahrnuje do výpočtu výše PPM.

PPM se vždy vypočítává pouze ze započitatelných příjmů (tj. veškerých příjmů podléhajících odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) zúčtovaných v rozhodném období (zpravidla posledních 12 měsíců).

Důležité tedy je spíš, abyste měla potřebných 270 dní pojištění. PPM se pak vypočte z příjmů, které jste měla před nemocenskou.

S pozdravem

Markéta Žáková

RE: vyplacení PPM po skončení smlouvy

Dobrý den,

PPM vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pokud jste splnila podmínky pro její výplatu, nezáleží pak už na tom, zda jste stále zaměstnaná nebo ne. I po skončení smlouvy u zaměstnavatele, Vám ČSSZ pošle příslušnou částku. Nemusíte se tedy obávat, peníze za 28. týden k Vám také dorazí.

S pozdravem

Markéta Žáková

RE: Nemocenská a PPM

Dobrý den,

PPM se vypočítává z reálných příjmů zpravidla za posledních 12 kalendářních měsíců. Dny, kdy žena pobírá nemocenské, se však do výpočtu nezahrnují, aby neodůvodněně nedocházelo k rozmělnění výsledné částky. PPM Vám tedy bude vypočítána z reálných příjmů, které jste měla před nástupem na nemocenskou.

Přesnou výši PPM Vám sdělí na České správě sociálního zabezpečení. Je možné je kontaktovat na bezplatné lince 840 406 040. Většinou jsou tam velmi ochotní.

S pozdravem

Markéta Žáková

RE: z čeho se počítá druhá rodičovská...

Dobrý den,

PPM se vypočítává ze všech zaměstnání, které trvají v době nástupu na PPM a zakládají účast na nemocenském pojištění,tzn. že zaměstnavatel za Vás odvádí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Takže pokud máte brigádu na dohodu o pracovní činnosti, bude se Vám PPM vypočítávat jak z brigády, tak ze zaměstnání, jestli bude zaměstnání stále trvat. Pokud však pracujete na dohodu o provedení práce, která nezakládá účast na nemocenském pojištění, příjem z brigády do výpočtu PPM zahrnut nebude.

S pozdravem

Markéta Žáková

PPM - Ztracený dotaz od Adely

Dobrý den Adelo,

dne 16.11. jste vkládala k článku komentář. Odpověděla jsem na něj, vše zveřejnila, ale komentář i odpoveď kamsi nepochopitelně zmizely. tak zveřejňuji ještě jednou alespoň odpověď.

Jako OSVČ musíte pro nárok na PPM splnit následující podmínky:

 • účast na nemcenském pojištění v době nástupu na PPM
 • účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na PPM
 • a zároveň účast alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. 

Pokud si tedy opravdu platíte nemocenské pojištění, jak jste psala v dotazu, nárok na PPM byste mít měla.

Jestliže Vám však na PSSZ řekli, že nárok na PPM nemáte, mají pravděpodobně pravdu, málokdy se tam pletou. Napadá mě tedy, jestli si neplatíte pouze to, co je pro OSVČ povinné, tedy zdravotní pojištění, a povinné složky sociálního pojištění - důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Platit si nemocenské pojištění je pro OSVČ nepovinné. Zálohy, které Vám na PSSZ automaticky vypočítají, se týkají jen výše zmiňovaných povinných složek, k nemocenskému pojištění se musí OSVČ zvlášť přihlásit.

Doporučovala bych Vám tedy znovu kontaktovat PSSZ a zjistit, co si skutečně platíte.

S pozdravem

Markéta Žáková

RE: Mateřství a VSČ

Dobrý den,

přítelkyně opravdu nárok na PPM mít nebude a to ani pokud by si teď začala platit nemocenské pojištění. Neměla by potřebnou dobu pojištění 270 dní. Vy byste nárok na PPM měl až po uplynutí 6 neděl po porodu dítěte, pokud byste s přítelkyní uzavřel písemnou dohodu. Musel byste však na celou dobu pobírání příspěvku skutečně přerušit zaměstnání.

Domnívám se, že ve Vašm případě je nejlepší, aby přítelkyně požádala po porodu dítěte na Úřadu práce v místě trvalého bydliště o rodičovský příspěvek. Celkově může čerpat 220 000 Kč do 4 let věku dítěte. Pro stanovení výše rodičovského příspěvku je rozhodující, zda by alespoň jeden z rodičů měl nárok na PPM, což jste ve Vašem případě vy, a pak si přítelkyně může volit výši a tím i délku pobírání příspěvku. Maximální měsíční dávka je 11 500 korun, ale zároveň dávka nesmí být vyšší než 70 % příjmu, který je pro výpočet rozhodný, tedy vašeho příjmu.

Výše příjmu rodiče, který pobírá rodičovský příspěvek, není omezena. Podmínkou pouze je, že po dobu výdělečné činnosti musí zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Vaše přítelkyně tedy ani nemusí přerušovat výdělečnou činnost.

Pokud by Vám nebylo něco jasné nebo byste potřeboval některé informace doplnit, obraťte se prosím znovu na nás.

S pozdravem

Markéta Žáková

 

 

RE: Ochranna lhuta u PPM

Dobrý den Moniko,

jestli dobře počítám, tak byste nárok na PPM mít měla, protože nastoupíte na PPM ještě v ochranné lhůtě po zaměstnání. Ochranná lhůta je 180 dní po skončení zaměstnání a 23. 10 2012 je 176. den.

Pokud však zaměstnání, resp. účast na pojištění, trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Takže jedině pokud by vaše zaměstnání trvalo méně než 176 dnů, nárok byste neměla.

Zdravím!

Markéta Žáková

RE: dotaz

Dobrý den Evo,

přiznám se, že moc nerozumím tomu, co znamená, že jste byla vedena u bývalého zaměstanavatele, i když Vám skončila smlouva.

K nároku na PPM musíte splnit 2 podmínky:

 • účast na nemocenském pojištění v době nástupu PPM - to splníte díky DPČ
 • účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM - to bohužel nesplníte

Na PPM byste podle předpokládaného termínu porodu měla nastoupit nejpozději 6 týdnů před porodem, tedy 13. 4. 2013. Pokud dobře počítám, od 1. 9. 2012 do 12.4. 2012 je pouze 224 dnů pojištění (dny se počítají i když jste na nemocenské). Bohužel tedy nárok na PPM mít nebudete. Bude Vám ale náležet nemocenské, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu do uplynutí šestého týdne po porodu.

Jedině, že by Vás opravdu bývalý zaměstnavatel neodhlásil z účasti na nemocenském pojištění, pak by se Vám mohli započítat dny ještě i z předchozího zaměstnání. Ale zdá se mi to zvláštní, když Vám skončila smlouva.

Nejlepší bude kontaktovat Českou správu sociálního zabezpečení, bezplatnou linku 840 406 040, kde Vám s tím poradí.

Zdravím!

Markéta Žáková

RE: děkuji za odpoveď

Dobrý den,

PPM se vypočítává ze zaměstnání, které trvá v době nástupu na PPM.

Z příjmu bývalého zaměstnavatele by se vám tedy PPM vypočítávala jedině, pokud byste u bývalého zaměstnavatele byla stále zaměstnaná. Nevím, jestli by stačilo, pokud by vás jen bývalý zaměstnavatel neodhlásil až do dubna z nemocenského pojištění.

V případě totiž, že nastoupíte do svého původního zaměstnání a vznikne vám nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, PPM nemůže být nižší než předchozí PPM.

Ale přiznám se, že jak to je ve Vaší situaci si nejsem jistá. Doporučila bych Vám raději kontaktovat ČSSZ. Na telefonu, který jsem Vám psala výše, jsou většinou velmi ochotní.

S pozdravem

Markéta Žáková

 

 

 

RE:

Dobrý den,

pokud máte stále platnou smlouvu, tak nárok na PPM mít budete. Zákonem je dokonce stanoveno, že takto navazující PPM nesmí být nižší než předchozí PPM. Potom si budete moci zvolit i výši a délku pobírání rodičovského příspěvku.

S pozdravem

Markéta Žáková

RE: dotaz

Dobrý den,

peněžitou pomoc v mateřství (PPM) budete pobírat 22 týdnů, potom můžete zažádat o rodičovský příspěvek.

V současné době je to tak, že pokud jste měla nárok na PPM, můžete si volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. 1x za 3 měsíce pak můžete tuto volbu změnit. Tyto pravidla platí obecně, jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ.

Obecné informace o rodičovském příspěvku naleznete ZDE.

Kalkulačku pro výpočet rodičovského příspěvku najdete např. ZDE.

Při pobírání rodičovského příspěvku není sledován příjem, takže je jen na Vás, jestli živnost přerušíte nebo v ní budete pokračovat i v době rodičovské dovolené.

S pozdravem

Markéta Žáková

RE: PPM

Dobrý den,

nastoupit na PPM máte nárok 6-8 týdnů před předpokládaným datem porodu. Přesné datum si v tomto rozmezí můžete vybrat sama.

Výše PPM se Vám bude vypočítávat z předchozího platu, který jste měla před nástupem na nemocenskou. Nemocenská do výpočtu nezahrnuje.

Pokud splníte podmínky, budete mít nárok na přídavek na dítě. Obecné informace o příspěvku naleznete na http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite. Pro konkrétní informace ve Vaší situaci doporučuji kontaktovat Úřad práce v místě trvalého bydliště, který má tuto dávku na starosti. Tam budete po skončení PPM vyřizovat rodičovský příspěvek a poskytnou Vám tam informace i třeba o příspěvku na bydlení.

S pozdravem

Markéta Žáková

RE: PPM - druhé dítě

Dobrý den Lucie,

pro nárok na PPM musíte splnit 2 podmínky - účast na pojištění v době nástupu na PPM a účast na pojištění alespoň po dobu 270 dnů v posledních 2 letech.

Úplně mi není jasné, jak to bylo s Vaší výpovědí v roce 2009. Z toho, co píšete dále, mi připadá, že jste stále v zaměstnaneckém poměru. Pokud to tak je a vy byste otěhotněla do prosince, je možné se domluvit s lékařem, že vám napíše rizikové těhotenství a mohla byste nastoupit na nemocenskou a pak na mateřskou. Nárok na PPM byste měla.

Pokud byste však do prosince neotěhotněla a chtěla mít nadále nárok na PPM, bohužel jiná možnost než vrátit se do práce není. Nemusíte se však vracet na plný úvazek do stejné práce. Na nárok na PPM stačí jakékoliv zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění (tedy třeba i DPČ). Pokud však nastoupíte do jiného zaměstnání, výše PPM by se Vám vypočítávala z toho nového zaměstnání. Když byste se však vrátila do toho stávajícího, je zaručeno, že výše PPM nebude nižší než předchozí PPM.

Pokud se do práce nechcete nebo nemůžete vrátit, nárok na PPM pak už mít bohužel nebudete, protože nesplníte výše jmenované podmínky. Do narození druhého dítěte se můžete přihlásit na úřad práce nebo si alespoň sama platit zdravotní pojištění. Po narození druhého dítěte pak budete mít nárok na rodičovský příspěvek.

Ještě jiná situace by však nastala, jestli s Vámi již zaměstnavatel pracovní poměr rozvázal. V tom případě by bylo důležité datum ukončení pracovního poměru, aby se dalo zjistit, jestli byste vůbec měla potřebných 270 dnů pojištění.

Snad je to srozumitelné. Kdyby Vám něco nebylo jasné, znovu se na nás obraťte.

Zdravím!

Markéta Žáková

RE: nárok na PPM

Dobrý den,

pokud jste splnila potřebnou dobu pojištění z hlavního pracovního poměru, nárok na PPM mít budete a vedlejší samostatně výdělečnou činnost přerušovat nemusíte.

Přerušena musí být pouze pouze činnost zakládající účast na nemocenském pojištění, ze které je tato dávka poskytována. Jiné zaměstnání či výkon jiné výdělečné činnosti., t.j. ve Vašem případě drobné podnikání na VPP, nebrání poskytování PPM.

Zdravím!

Markéta Žáková

RE: rozhodné období pro PPM

Dobrý den,

ano, domnívám se, že je to tak, jak píšete.

Ale největší odborníci na tuto problematiku jsou na České správe sociálního zabezpečení, takže doporučuji ještě ověřit na bezplatné lince 840 406 040.

Zdravím!

Markéta Žáková

RE: PPM

Dobrý den,

to záleží na tom, jestli jste se od 1.4.2012 "jen" vrátila z rodičovské dovolené do stejného zaměstnání - pak byste nárok na PPM určitě měla a mohla si i volit výši rodičovského příspěvku.

Pokud jste však nastoupila do jiného zaměstnání  je potřeba ještě zjistit, kdy skončilo Vaše předchozí zaměstnání, jestli budete mít potřebnou dobu pojištění 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech.

Pro další informace doporučuji se obrátit na bezplatnou linku České správy sociálního zabezpečení 840 406 040. Jsou tam velmi vstřícní a když jim popíšete Vaší situaci, určitě Vám vysvětlí, jak to ve Vašem případě je.

Zdravím!

Markéta Žáková

RE:

Dobrý den,

ano, nárok na PPM mít budete. Pokud je studium úspěšně ukončené, jeho doba se započítává do potřebných dní nemocenského pojištění. Výše PPM se Vám bude vypočítávat ze současného platu.

Zdravím!

Markéta Žáková

RE: Dotaz

Dobrý den,

neplatíte si v současné době spíš pouze zdravotní pojištění? To je totiž povinné a pokud si ho neplatíte, může Vám narůst i pěkně velká pokuta. Platit si sociální pojištění povinné není...

Pokud si platíte pouze zdravotní pojištění, tak nárok na PPM mít bohužel nebudete - nesplníte podmínku účasti na nemocenském pojištění. Ale po porodu dítěte můžete hned zažádat o rodičovský příspěvek.

Pokud si opravdu platíte sociální pojištění (tzn. nemocenské a důchodové), tak byste teoreticky nárok mít mohla, ale bohužel nevím, z čeho by Vám vypočítavali výši PPM, když nemáte příjem. Přiznám se, že jsem se s tím ještě nesetkala, aby si někdo bez příjmů platil sociální pojištění. Pro odpověď proto raději kontaktujte Českou správu sociálního zabezpečení na tel. 840 406 040. Jsou tam velmi vstřícní.

Nárok na PPM nemá ani Váš manžel, bohužel nesplní potřebnou délku účasti na pojištění (270 kalendářních dní za poslední 2 roky).

Zdravím!

Markéta Žáková

RE: Dobry den mam dotaz

Dobrý den,

jestli nemáte odpracovaných 270 dní (ale nemusí to být v jednom zaměstnání, dny z jednotlivých zaměstnání se sčítají), tak nebudete mít nárok na PPM, ale až se miminko narodí, můžete hned zažádat o rodičovský příspěvek, na který nárok máte.

Zdravím!

Markéta Žáková

RE: Prosba u upřesnění

Dobrý den,

PPM se Vám začne vyplácet následující den po odchodu ze zaměstnání, t.j. ve vašem případě 1. 11.

Jen se Vám zkrátí výplatní doba, která je normálně 28 týdnů. Týdny se ale vždy počítají nejméně od 6. týdne před porodem. Vaše podpůrčí doba tedy nebude 28 týdnů, ale jen 25 týdnů a 4 dny. Jestli jsem to dobře spočítala :)

Zdravím!

Markéta Žáková

RE: budu mít nárok na PPM?

Dobrý den,

pokud pracovní poměr od 1. 10. 2012 zakládá účast na nemocenském pojištění, t.j. zaměstanavatel za Vás odvádí zdravotní a sociální pojištění, nárok na PPM mít budete. Jeho výše se však bude vypočítávat z hrubé mzdy 4 tis. Výše PPM tedy bude opravdu malá.

Až budete mít PPM vyřízenou, můžete se ale obrátit na úřad práce, kde Vám výplatu tzv. dorovnají do rodičovského příspěvku.

S pozdravem

Markéta Žáková

RE: Dobrý večer, chtěla bych

Dobrý den,

podle právní úpravy platné od 1. 1. 2012 má výše PPM, respektive výše denního vyměřovacího základu pro stanovení PPM, vliv na to, jestli si rodič může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku.

Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, volit si výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku může.

Pokud ani jednomu z rodičů uvedený vyměřovací základ stanovit nelze, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Podrobně se o tom dočtete ZDE.

S pozdravem

Markéta Žáková

NICM NIDM

RE: Ztracený dotaz navazující těhotenství OSVČ

Dobrý den,

moc se omlouvám, že jsme Vám neodpověděli dříve. Asi se nám podařilo dotaz omylem smazat.

V druhém navazujícím těhotenství platí pro OSVČ bohužel zcela stejná pravidla jako při těhotenství prvním.

Nárok na PPM budete mít jen tehdy pokud splníte následující podmínky

 • Účast na nemocenském pojištění OSVČ musí trvat aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství
 • Současně musí být pro nárok na tuto dávku splněna i podmínka trvání účasti na pojištění  alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM.
 • OSVČ nesmí v době pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost

V praxi to tedy znamená, že pokud byste chtěla pobírat PPM, musela byste opět začít vykonávat SVČ (pokud jste ji měla přerušenou) a začít si také opět platit nemocenské pojištění.

Informace o nemocenském pojištění Vám ochotně poskytnou na lince České správy sociálního zabezpečení 840 406 040.

Jinak je to s rodičovským příspěvkem, kde je jedinou podmínkou, že rodič po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. Žádné jiné podmínky nejsou. Pokud byste tedy neměla nárok na PPM, můžete hned po narození druhého dítěte zažádat o rodičovský příspěvek.

Podrobnosti o rodičovském příspěvku naleznete ZDE.

Pokud byste ještě potřebovala něco upřesnit, znovu se na nás obraťte.

S pozdravem

Markéta Žáková

NICM NIDM

RE: nemocenská a PPM

Dobrý den,

do výpočtu PPM se nemocenská nezapočítává. Výše PPM Vám bude vypočtena z příjmů, které jste měla před nástupem na nemocenskou.

Markéta Žáková

NICM NIDM

 

RE: Prechod ze zamestnani na OSVC

Dobrý den,

k bodu (a)

Ano, do potřebných 270 dnů účasti na nemocenském pojištění se počítá i pracovní poměr, pokud se z něho nemocenské pojištění platilo (tzn. HPP, VPP, DPČ) Nepočítal by se, pokud byste pracovala pouze na dohodu o provedení práce.

k bodu (b)

Ano, rozumíte tomu dobře. Vyberete si den mezi 6.-8. týdnem před předpokládaným termínem porodu. Pokud byste nastoupila na mateřskou později, krátila by se Vám podpůrčí doba, která je normálně 28 týdnů. 

k bodu (c)

Zpětně bohužel nemocenské doplatit nelze. Pokud tedy uvažujete o těhotenství, je dobré s předstihem zálohy navýšit.

k bodu (d)

Pro tuto informaci prosím kontaktujte Českou správu sociálního zabezpečení, linku 257 062 860, kde Vám nejlépe poskytnou informace o důchodovém pojištění.

Markéta Žáková

NICM NIDM

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31