Posuzování zahraničního SŠ studia pro sociální a zdravotní účely

Žádost o posouzení postavení studia na střední škole v cizině se podává na předepsaném formuláři.

zadost_zdr_soc.docx Formulář žádosti o posouzení studia na střední škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění (pro účely dávek státní sociální podpory, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, důchodového pojištění – sirotčí důchod atd.)

zadost_duchod.docx Formulář žádosti o posouzení studia na střední škole v cizině pro účely důchodového pojištění (pro účely zápočtu doby studia pro nárok na starobní důchod)

Přílohou žádosti o posouzení postavení studia jsou následující dokumenty (originály nebo úředně ověřené kopie):

 • potvrzení vystavené zahraniční střední školou, které obsahuje název a plnou adresu zahraniční střední školy, jméno a příjmení studujícího, formu studia, přesné datum zahájení studia (den, měsíc, rok) a  předpokládané datum ukončení studia, podpis oprávněné osoby a razítko školy

 • učební plán studujícího vystavený zahraniční střední školou s výčtem studovaných předmětů
  a počtem vyučovacích hodin týdně s razítkem školy a jménem žáka

 • úřední překlad dokumentů do českého jazyka, který není vyžadován v případě, že jsou potvrzení vystavena ve slovenském, anglickém a německém jazyce (účastník řízení předloží písemnosti v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého)

 • písemná plná moc v případě zastoupení zletilého studenta (staršího 18 let) zmocněncem,
  např. rodičem; v případě nezletilého studenta podává žádost zákonný zástupce nebo jeho zmocněnec

plna_moc.docx Formulář pro plnou moc

Formulář žádosti a potvrzení vydaná školou v listinné podobě zašlete prostřednictvím pošty na adresu:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (22), Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo doručte osobně na podatelnuministerstva (pondělí až pátek 7:30 - 15:30).

Žádosti zaslané pouze prostřednictvím e-mailu nelze vyřídit!

Rozhodná kritéria pro posuzování studia v cizině

Za studium postavené na roveň studia na středních školách v České republice lze uznat pouze zahraniční studium:

 • uskutečňované v zahraniční střední škole, která je státem uznaná za součást jeho vzdělávací soustavy

 • odpovídající cíli, obsahem a rozsahem studia studiu ve střední škole (gymnáziu, střední odborné škole, středním odborném učilišti) v České republice

Podle uvedených ustanovení zákona o státní sociální podpoře a zákona o důchodovém pojištění se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání považuje studium na středních školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních školách v České republice, což se vztahuje na nezaopatřené dítě do 26. roku věku podle zákona
č. 117/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb.

Za studium pro tyto účely nelze považovat

 • jazykové kurzy

 • rekvalifikační kurzy

 • přípravné kurzy

 • e-learningové kurzy

 • kurzy k získání osvědčení o profesní kvalifikaci

 • další vzdělávání

Žádost o posouzení postavení studia na střední škole v cizině se podává až po nástupu žáka ke studiu v zahraniční škole. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o posouzení zahraničního studia není možné vydat před datem nástupu do zahraniční školy.

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o posouzení zahraničního studia nenahrazuje rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci), které vydává příslušný krajský úřad.

Lhůta pro vyřízení žádosti je do 30 dnů od doručení žádosti, ve složitých případech lze lhůtu prodloužit. Za podání žádosti se neplatí žádný správní poplatek.

 

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se vydává na období celého studia pouze jednou. V případě přestupu na jinou zahraniční školu je nutné podat novou žádost,a předložit výše uvedené doklady. Jakékoli další změny rozhodné pro uplatňování nároků (ukončení nebo přerušení studia) je žadatel povinen nahlásit příslušným orgánům v zákonné lhůtě.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy není oprávněno pro sociální účely a účely zdravotního pojištění posuzovat plnění povinné školní docházky v zahraniční škole (1. – 9. ročník vzdělávání).


Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě.

Úřední hodiny:

Pondělí                9:00 – 11:00       13:00 – 15:00

Úterý                                   ------------------

Středa                  9:00 – 11:00       

Čtvrtek                                ------------------

Pátek                                   ------------------

Úřední hodiny pouze pro telefonické konzultace:

Pondělí                                ------------------

Úterý                    9:00 – 11:00           

Středa                                  ------------------

Čtvrtek                 9:00 – 11:00       

Pátek                   9:00 – 11:00


E-mail: studiumvcizine@msmt.cztel.: 234 811 685

Právní předpisy

 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/4621.html

https://www.euroskop.cz/610/sekce/zdravotni-a-socialni-pojisteni-pri-studiu-v-zahranici/

http://www.nicm.cz/zdravotni-a-socialni-pojisteni-studentu

Uznání platnosti zahraničního vysvědčení o základním, středním nebo vyšším odborném vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace)

Uznávání odborných kvalifikací

Posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění


Zdroj: www.msmt.cz

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, únor 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
24
25
26
27
28
29
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5