Podání stížnosti na příslušníka Policie ČR

policeKdokoliv je dotčen postupem příslušníků nebo zaměstnanců policie, je oprávněn obracet se se stížností na nevhodné chování nebo nesprávný úřední postup, pokud zákon nestanoví jiný prostředek ochrany. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu. Odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt tímto není dotčena.

Kdo a jak?

Každý občan, pokud se domnívá, že se setkal s nevhodným jednáním policisty nebo zaměstnance Policie ČR nebo zaměstnance Ministerstva vnitra nebo nesouhlasí s postupem správního orgánu.

 

Kde a jak?

Stížnosti na práci útvarů Ministerstva vnitra a jeho zaměstnance můžete zasílat e-mailem oddělení podání osob kanceláře ministra stiznosti@mvcr.cz.
 
Velikost souborů přiložených k elektronické formě stížnosti nesmí přesáhnout hodnotu 1 MB.
Na toto pracoviště se můžete obracet také telefonicky na číslo 974 832 222, na kterém lze případně sdělit také podezření z korupčního jednání zaměstnanců Ministerstva vnitra a policistů.
 
Stížnosti na útvary Policie České republiky a policisty můžete posílat odboru vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR na e-mail pp.ovk@pcr.cz.
Na toto pracoviště se můžete obracet také telefonicky na číslo 974 827 301.
Vaše stížnosti a připomínky budou vyřízeny přímo nebo postoupeny k vyřízení věcně příslušným orgánům.
 
Upozornění: Toto spojení nezajišťuje pomoc v tísni. V naléhavých případech se obracejte na nejbližší policejní útvar nebo na linku tísňového volání 158.

 

Pokud má stěžovatel za to, že jeho stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený útvar, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Je třeba důsledně dodržovat ustanovení zákona (tj. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a v první řadě se obracet v Policii ČR na ředitele útvaru policie, nadřízeného konkrétnímu příslušníku nebo zaměstnanci policie, v Ministerstvu vnitra na shora uvedené oddělení. Pokud občan nedodrží tento postup, prodlužuje se doba vyřízení stížnosti. Proto není na místě stížnosti zasílat k rukám ministra vnitra či policejního prezidenta.

 

Co je potřeba?

Stížnost je možno podat písemně i ústně. Při ústním podání sepíše příslušný policista či zaměstnanec Policie ČR nebo MV s občanem záznam, který mu předloží k podpisu. Pokud o to občan požádá, obdrží kopii záznamu.

Stížnost, zejména stížnost podaná písemně, by měla být co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá fakta. (Směřuje-li proti policistovi, měla by obsahovat zejména jméno či služební číslo, případně státní poznávací značku vozidla, jehož posádka proti občanovi zasahovala.) Důležité je přesné popsání místa a času, kdy došlo k události, která je příčinou stížnosti, uvedení případných svědků a dalších skutečností, které by co nejpřesněji popisovanou situaci konkretizovaly.

Zejména je nezbytné aby obsahovala:

  • jméno, příjmení a kontaktní poštovní adresu a podpis stěžovatele;
  • označení firmy, sídlo, označení a podpis statutárního zástupce, stěžuje-li se právnická osoba;
  • stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem;
  • co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování.

 

Bližší informace naleznete na webu Ministerstva vnitra.

 

 
Poslední aktualizace Simona Fialová, srpen 2019
Zdroj: www.mvcr.cz

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2