Vše, co se týká projektů a grantů - Slovníček základních pojmů

Slovníček základních pojmů, uvedený níže vám pomůže se zorientovat v problematice grantů a projektů.

Bodování projektu
Součást hodnocení, při kterém se boduje zaměření projektu v daném opatření. Bodovací tabulky jsou součástí Příručky pro žadatele.

Centrum pro regionální rozvoj
Je organizace jejímž posláním je podpora činností Ministerstva pro místní rozvoj při realizaci regionální politiky vlády České republiky. CRR ČR je (v současné době) zastoupeno v jednotlivých regionech NUTS II svými pobočkami, které zajišťují podporu programů v území příslušného regionu NUTS II a jsou v přímém kontaktu s konečnými příjemci pomoci EU.

Cílová skupina
Je taková skupina, která je přímo nebo nepřímo dotčena realizovaným projektem nebo z jeho realizovaných efektů má užitek, přičemž se zásadně na jeho realizaci nepodílí. (např. turisté, obyvatelstvo apod.)

De Minimis
Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za „veřejnou podporu“, protože vzhledem k její nízké částce má Evropská komise za to, že nenaplňuje poslední dva znaky definice veřejné podpory – neměla by ovlivnit obchod a narušit hospodářskou soutěž mezi členskými státy.

Právní předpisy


EIA

EIA je používaná zkratka pocházející z anglického výrazu "Environmental Impact Assessment", česky volně přeloženo "posuzování vlivu na životní prostředí". Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu. Probíhá v režimu zákona č. 100/2001 Sb., v novelizovaném znění zákona č. 93/2004 Sb.

 


Evropský regionální rozvojový fond (ERDF)
Byl založen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky při financování pomoci zaměřené na pomoc nejvíce postiženým oblastem a ke snižování rozdílů mezi regiony.
Je určen na podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů a přeměně upadajících oblastí; rovněž přispívá na podporu trvale udržitelného rozvoje a vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.

 

Finanční plán projektu
Finanční plán projektů (akcí u grantových schémat) obsahuje časový plán čerpání dotací v průběhu realizace projektu a dále dohodnutou výši spolufinancování z jednotlivých veřejných zdrojů. Finanční plán projektu musí vedle uznatelných nákladů rovněž zahrnout i tzv. neuznatelné náklady projektu, které jsou vždy hrazeny ze zdrojů žadatele.
Finanční plán projektu vypracovává konečný příjemce a je součástí smlouvy o financování (uzavřené mezi řídícím orgánem a konečným příjemcem), v případě akcí vypracovává finanční plán konečný uživatel (uzavírá smlouvu s nositeli grantových schémat).

Finanční tok
Jde o přesun finanční částky od různých orgánů, které se podílejí na implementaci programu, ke konečnému příjemci finanční pomoci.


Hodnocení projektu
Fáze administrace projektů, která sestává z kontroly formálních náležitostí, kontroly přijatelnosti a obodování projektů.


Implementace programu
Je proces uvedení programu v činnost. Schválení a vyhlášení programu; příprava technické dokumentace; výběrová řízení; uzavření smluv o poskytnutí podpory; příprava a realizace projektů; kontrola, autorizace a provádění plateb, reportování; monitorování efektů programu.


Individuální projekt
Projekt, který není zastřešen grantovým schématem a jehož realizátor obdrží podporu přímo. Předkladateli individuálních projektů jsou vždy koneční příjemci, kteří jsou zároveň
i konečnými uživateli podpory.

Kofinancování (spolufinancování)
Míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů závisí na tom, pod který Cíl spadá. Obecně platí, že v případě Cíle 1 maximální míra spolufinancování z prostředků EU činí 75% celkových nákladů (pokud má členský stát navíc nárok na podporu z Kohezního fondu, je tento podíl 80 - 85%); u ostatních cílů maximálně 50 % nákladů. Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl Unie výrazně nižší. Na základě principu participace je nutné, aby do procesu spolufinancování byly zahrnuty všechny subjekty, který se bude projekt dotýkat (EU, rozpočty státu, krajů, obcí, podnikatelů, atd.).

Konečný příjemce
Je subjekt, který žádá Řídicí orgán o příspěvek ze strukturálních fondů, a v případě, že je zároveň Konečným uživatelem, přijímá prostředky ze SF od Platebního orgánu prostřednictvím Platební jednotky. Může to být organizace, veřejný nebo soukromý subjekt odpovědný za provádění projektu.

Konečný uživatel
Je subjekt, který realizuje projekt (akci) a přijímá prostředky ze SF nebo CF od Platebního orgánu prostřednictvím Platební jednotky.

Kontrola Ex-ante
Nebo také předběžná kontrola (provádí se před započetím realizace projektu). Je součástí přijatelnosti projektu a má za úkol zachytit a odstranit případné chyby vzniklé před počátkem realizace.

Kontrola Ex-post
Následná kontrola prováděná po ukončení realizace projektu (i několik let), která zjišťuje zda slib za jakým účelem byl projekt schválen, je plněn.

Kontrola formálních náležitostí
Spočívá v kontrole úplnosti a správnosti předložené žádosti a povinných příloh.


Kontrola Interim
Je kontrola, která se provádí v průběhu realizace. Úkolem je zjistit odchylky od projektu, které by následně mohli mít negativní vliv na profinancování projektu.

Kontrola přijatelnosti
Je kontrola souladu projektu s prioritami, platnou legislativou a zaměřením opatření. Toto hodnocení je prováděno na základě kritérií přijatelnosti jednotných pro všechna opatření. Výsledkem kontroly je rozhodnutí, zda je daný projekt vhodný pro realizaci.
Monitorovací výbor
Monitorovacím výborem operačního programu nebo Jednotného programového dokumentu je orgán zřízený členským státem po dohodě s příslušným Řídicím orgánem a po konzultaci s partnery, který je zodpovědný za monitorování pokroku dosaženého při realizaci priorit a cílů stanovených v operačním programu.

Národní rozvojový plán
Představuje zevrubné zdůvodnění potřeby podpory ze zdrojů EU a definuje cíle, jichž má být dosaženo. Vypracování Národního rozvojového plánu je základní podmínkou pro získání pomoci EU, ale je také významnou zkouškou připravenosti České republiky na realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

Národní rozvojový plán je zpracován na základě usnesení vlády České republiky č. 40/99, o zabezpečení přípravy pro využívání strukturálních fondů a Kohezního fondu Evropské unie.


Natura 2000

Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi, nebo horské smrčiny apod.) na území EU.

Nejdůležitějšími právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody jsou: Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (zkr. směrnice o ptácích), Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkr. směrnice o stanovištích). Hlavním úkolem vyplývajícím ze směrnic je vytvořit soustavu chráněných území nazvanou Natura 2000.

 

Nestátní neziskové organizace (NNO)
- občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění,
- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění,
- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění a také jimi zřizované organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
- nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997, o nadacích a nadačních fondech, v platném znění.. V rámci SROP musí tyto organizace vystupovat v roli konečných uživatelů dotace (nikoliv jako nositelé grantových schémat, kteří přerozdělují dotace jiným uživatelům).
Do rozpočtu projektu NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován

NUTS
La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek.

Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou.

Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS II.

Oblasti NUTS II jsou také nazývány Regiony soudržnosti (viz Region soudržnosti). V ČR jsou tvořeny územím 1 - 3 krajů. Regiony soudržnosti jsou příjemci finanční pomoci Evropské unie.

 

Neuznatelné náklady
Jedná se o náklady, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, a proto nejsou obsaženy ve finančním plánu. Pokud tyto výdaje v projektu (či akci) existují, musí být vykázány ve finančním plánu projektu (akce) a být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele.

Opatření
Opatření představuje základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem.


Operační program

Prioritní osy Národního rozvojového plánu jsou realizovány prostřednictvím operačních programů, které tak rozdílnou vahou přispívají k dosažení jednotlivých specifických cílů.

Partner projektu
Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné a realizační fáze projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů. Forma partnerství není předepsána, ale při hodnocení projektu je třeba doložit všechny doklady o partnerství (smlouvy, dohody, prohlášení apod.), které by prokazovaly míru zapojení partnera do realizace projektu. Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu nebo subjekty, které pro žadatele na základě písemné smlouvy a za úplatu zajišťují dodávky zboží, služeb nebo stavebních prací. Zapojení organizací zakládaných či zřizovaných žadatelem v roli případných partnerů bude hodnotitelem prověřováno.

Platební jednotka

Zprostředkovatelským subjektem Platebního orgánu - Platební jednotkou je subjekt, na který Platební orgán, v rámci dohody o delegovaní pravomocí, delegoval výkon některých svých činností.
- převádí částky přidělené ze strukturálních fondů (ERDF + ESF) konečným příjemcům z účtu zřízeného Platebním orgánem

- provádí formální kontrolu žádostí o platbu a zajišťuje shodu s finanční plánem


Platební orgán

Platebním orgánem orgán zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice.. Platebním orgánem je Ministerstvo financí.


Pokyny pro žadatele
Tyto Pokyny obsahují výčet podmínek, při jejichž splnění se může žadatel ucházet o finanční pomoc z programu. Pojednávají o obecných podmínkách pro poskytování pomoci, podávání žádostí, odpovědnosti žadatele, uzavírání a potřebných náležitostech smlouvy o poskytnutí pomoci, způsobu účtování a poskytování pomoci a o kontrole dodržování Pokynů a smluv.

Pravidlo komisionality (též tzv. "pravidlo čtyř očí-)
Na každou činnost v rámci administrativního procesu dohlíží další pracovník.

Priorita
Jedna ze základních potřeb, u které je uznána nezbytnost pomoci, má-li dosáhnout cílů strategie přijaté Programem. Dělí se na jednotlivé opatření a podopatření.

Program
Soubor priorit a opatření, prostřednictvím nich a jeho pravidel se směřuje k dosažení předem stanovených cílů.

Programový dodatek
Dokument obsahující podrobné informace k programovému dokumentu o implementaci programu, zejména pak o opatřeních (včetně ex-ante hodnocení opatření), typech žadatelů, formě pomoci a finančním plánu pro každé opatření.

Programový dokument
Dokument (plán, program) schválený Evropskou komisí pro účely realizace jednotlivých cílů rámce podpory společenství, obsahující priority a opatření financované prostřednictvím SF v rámci cíle 1.Příspěvek Společenství
"Příspěvkem Společenství" se rozumí část celkových způsobilých veřejných výdajů vynakládaných v rámci Programu, jež je spolufinancována Společenstvím.

Rámec podpory Společenství
Rámcem podpory Společenství je rozhodnutí Evropské komise o financování jednotlivých programů v rámci cíle 1.


Rovné příležitosti
Princip rovných příležitostí bude podporovat široký okruh aktivit, které lze charakterizovat jako pozitivní akce, např. tréninkové aktivity pro jedno pohlaví, rovnost v zaměstnanosti, návrat do práce po období péče o děti nebo jiné závislé osoby apod.

Řídicí orgán
Řídicím orgánem operačního programu, iniciativy Společenství nebo Jednotného programového dokumentu je subjekt odpovědný za řízení a implementaci operačního programu, iniciativy Společenství nebo Jednotného programového dokumentu. Části svých pravomocí deleguje na implementační jednotky.

Smlouva o poskytnutí podpory
Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi příjemcem pomoci a Řídicím orgánem o poskytnutí příspěvku z EU a SR. Obsahuje veškeré podmínky a povinnosti, ke kterým se zavazují obě smluvní strany. Její návrh vyhotovuje RP CRR. Vypracovává se v 5 vyhotoveních.

Souběh dotací
Každé opatření programu a každý vybraný projekt bude moci čerpat prostředky pouze z jediného strukturálního fondu, současně žádný projekt nebude moci být podporován v rámci jiného programu, spolufinancovaného EU nebo ČR.

Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020

V rámci Úřadu vlády ČR se této problematice věnuje Oddělení EU fondů (Sekce pro evropské záležitosti/Odbor pro koordinaci hospodářské politiky EU). Oddělení realizuje svou činnost v rámci projektu technické asistence z OPTP.


Úřad Regionální rady

Úřad je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny nebo vyhrazeny Výboru a předsedovi Rady.

Uznatelné náklady
Jedná se o oprávněné náklady projektů či akcí, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, a to v souladu s článkem 30 nařízení Rady (ES) č.1260/1999, s nařízením Komise (ES) č.1685/1999 ve znění nařízení č.448/2004 a v souladu s příslušnými předpisy právního řádu ČR. Finanční plán SROP i jeho programového dodatku obsahuje pouze uznatelné náklady, spolufinancované z veřejných prostředků (zdroje EU i ČR). Z časového hlediska (výchozí a konečné datum uznatelnosti) mohou být za uznatelné náklady projektů (akcí) realizovaných v rámci SROP považovány ty, které budou:
- vynaloženy nejdříve ode dne registrace žádosti o udělení podpory (individuální projekty nebo akce v rámci grantových schémat) s výjimkou nákladů vynaložených na projektovou dokumentaci,
- vynaloženy nejpozději do 31. prosince 2008

Veřejná podpora

Výdaje Společenství plus jiné veřejné výdaje všech veřejných orgánů v České republice.Výzva pro předkládání žádostí
Je souhrn informací o termínu od kdy je možno předkládat žádosti o dotaci, místech příjmu žádostí a vyhlašované struktuře opatření pro dané kolo.

Winding - up
Orgánem vydávajícím prohlášení při ukončení pomoci (tzv. winding-up body) útvar Ministerstva financí pověřený provedením závěrečného auditu programu.

 

Zdroj: BB, březen 2017 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2