Vzdělávací systém ve Španělsku

Vzdělávací systém ve Španělsku má na starosti Ministerstvo školství, kultury a sportu (MŠKS). MŠKS ustanovuje základní normu, která musí být respektována v každé autonomní oblasti. V základní normě je dána struktura vzdělávacího systému, minimální osnovy, role školní inspekce. Jednotlivé autonomní oblasti mohou rozvíjet vlastní vzdělávací kompetence na základě základní normy, jde především o oblasti: Andalusie, Kanárské ostrovy, Katalánie, Galie, Baskitsko, Navarra a Valencie.

 

Většina studentů navštěvuje státní školy, na které přispívá stát a jsou tedy bezplatné (jedná se o povinné základní a střední školy). Vedle státních škol existují ve Španělsku soukromé, církevní a dvoujazyčné školy. Tyto školy mají vysokou prestiž.

 

Schéma Španělského vzdělávacícho systému

Struktura vzdělávací soustavy

1)     Předškolní výchova:

Určena dětem od 6 měsíců do 5 let. Je nepovinná a bezplatná. Probíhá ve dvou cyklech. První cyklus je pro děti od 6 měs. do 3 let a druhý cyklus pro děti od 3 do 5 let.

 

2) Základní vzdělávání:

Probíhá v základní škole, která je pro studenty mezi 6 a 12 lety povinná a bezplatná. Jejím cílem je zprostředkovat společné základní vzdělání pro všechny, položit základy kulturních prvků, kultivovat ústní vyjadřování a rozšířit slovní zásobu, dále by je škola měla vést k samostatnému chování a myšlení. Studenti se zde naučí číst, psát, numericky počítat. Studium na základní škole probíhá  ve třech cyklech a každý cyklus obsahuje dva ročníky.

 

3) Střední vzdělávání:

Střední škola je povinná pro všechny studenty mezi 12 a 16 lety. Po střední škole lze skončit (16 let je minimální věk, ve kterém je možné se zapojit do pracovního procesu) nebo lze pokračovat dvouletým maturitním studiem či studiem na profesní škole technického zaměření. Tyto formy studia jsou nepovinné.

 

Střední škola

Cílem střední školy je připravit studenty na zodpovědnost a využívání svých práv a připravit je pro zapojení do aktivního života, připravit je pro další studium. Po úspěšném zakončení střední školy získá každý student titul „Absolvent střední školy".

Studium je rozděleno do dvou cyklů a každý cyklus do dvou ročníků.V prvních třech ročnících mají většinu předmětů povinných a ve čtvrtém ročníku si žáci vedle povinných předmětů volí několik dalších. V jednom roce mají studenti 13 předmětům.

 

Hodnocení formou známek se na střední škole provádí 3-krát za rok. Kromě výsledků dosažených v jednotlivých předmětech se každý rok hodnotí i schopnosti vyjádřené ve školním projektu. V červnu, na konci školního roku, rozhoduje školní komise o tom, zda žák postoupí do dalšího ročníku či nikoli. Toto rozhodování probíhá na konci prvního cyklu a ve druhém cyklu na konci každého roku. Hodnotící komise, ve které jsou zastoupeni i studenti, určí doplňující vzdělávací prostředky, které by učitel nebo odpovědné oddělení školy měly uplatnit na studenty, mající problémy učením. Tyto prostředky by měly být zahrnuty v projektu na příští rok.

 

Maturitní studium

Dvouleté studium, které navazuje na střední školu, je poslední etapou středního vzdělávání a je nepovinné. Má tři základní cíle: získání  všeobecného vzdělání
a zvýšení schopnosti sebevzdělávání studentů; přípravné - získání základu pro studium na vyšší škole; orientační - poznání a ujasnění si svých zájmů. Studenti si mohou vybrat ze 4 základních oborů:

přírodní vědy a zdravověda

humanitní a sociální vědy

technika

umění

 

Během studia se studenti setkají se třemi druhy předmětů:

Společné předměty pro všechny

Odborné předměty podle zvoleného oboru (Studenti získají speciální zaměření s ohledem na další studium. Tyto předměty jsou velmi důležité a student jich musí absolvovat 6 předmětů v každém roce. Předměty nelze kombinovat s jinými odbornými předměty z jiných oborů)

Volitelné předměty (volené bez ohledu na obor)

 

Student po absolvování všech předmětů, které tvoří jeho studijní program, získává titul Maturant. Tento titul je základní podmínkou pro přijetí na vyšší vzdělávání univerzitního či neuniverzitního typu.

 

Maturitní studium lze absolvovat denní, dálkovou či večerní formou.

 

Profesní výchova

Dvouleté studium technického zaměření, které navazuje na střední školu a je nepovinné. Tento typ studia má za úkol připravit na budoucí pracovní poměr.

 

4) Vyšší vzdělávání:

Po maturitním studiu lze pokračovat studiem na univerzitě, na vyšší technické škole nebo na umělecké škole. Podmínkou přijetí na univerzitu je také úspěšné složení přijímací zkoušky.

 

Univerzitní studium:

Vysokoškolské studium ve Španělsku je téměř výhradně univerzitního charakteru. V dnešní době najdeme ve Španělsku 43 státních univerzit, 3 soukromé univerzity a 4 univerzity, které patří katolické církvi. Jedná se o univerzity, které nabízejí širokou paletu studijních oborů (exaktní vědy, sociální vědy, právo, lékařství, technické vědy atd.).

Některé univerzity se specializují na technické obory, v celém Španělsku je rozvětvena síť otevřených univerzit distančního studia (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

Studium na univerzitě je rozděleno do tří cyklů, které na sebe navazují. Po absolvování každého z cyklů student získá titul a může studium ukončit.

1. cyklus trvá tři roky a po jeho absolvování získávají posluchači titul dle své specializace (Diplomado, Ingeniero Técnico nebo Arquitecto Técnico),

2. cyklus trvající dva roky, v lékařství tři roky, opravňuje absolventa k používání titulu Licenciado, Ingeniero nebo Arquitecto dle zaměření,

3. dvouletý cyklus zaměřený na samostatný vědecký rozvoj absolventa zakončuje získání titulu Doctorado.

 

Neuniverzitní vzdělání:

Neuniverzitní vzdělání reprezentuje pouze několik specializovaných institucí, které jsou řízeny i příslušnými ministerstvy (např. kurzy pro turistický ruch spravuje ministerstvo turistiky atd.).

 

Podrobnější popis Španělského vzdělávacího systému v angličtině naleznete ZDE.

 

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31